‹ Terug  naar  Corporate Governance

 

Binnen Nedap werken wij met één basisprincipe: zou je een bepaald gedrag laten zien wanneer je zou weten dat dit op de voorpagina van een landelijke krant zou staan? Dit simpele basisprincipe geeft eigenlijk antwoord op vrijwel alle vragen over gewenst en ongewenst gedrag van Nedapmedewerkers en personen die voor Nedap werkzaam zijn. Zonder dat dit uitgangspunt uitgeschreven hoefde te worden, heeft het de afgelopen jaren prima volstaan binnen onze bedrijfscultuur gebaseerd op transparantie, integriteit en persoonlijke verantwoordelijkheden.

Toch is het door de veranderende samenleving en omgeving helaas niet meer mogelijk om alleen op basis van dit basisprincipe te werken. Door de toenemende juridisering van onze samenleving en voortdurende drang naar meer expliciete regels, ontkomen wij als Nedap er niet aan om een aantal -voor ons – voor de hand liggende zaken toch schriftelijk vast te leggen. Dat doen wij met de onderstaande gedragsregels die gelden voor alle Nedap-medewerkers in binnen- en buitenland.

Uiteraard is dit niet een uitputtende lijst van gedragsregels. Dus simpelweg voldoen aan deze gedragsregels alleen is niet voldoende. Wij blijven van iedereen persoonlijk ondernemerschap verwachten, gericht op het creëren van toegevoegde waarde. En altijd blijft iedere medewerker zelf verantwoordelijk om zich op een Nedap-waardige wijze te gedragen. Indien in de praktijk enige twijfel bestaat over of een bepaald gedrag past bij ons bedrijf, overlegt de medewerker met zijn direct leidinggevende over wat de gepaste wijze is om zich in specifieke omstandigheden op te stellen of te handelen.

Nedap gedragsregels:

1. Wij voldoen bij onze werkzaamheden altijd aan de relevante internationale, nationale en lokale wet- en regelgeving en steunen fundamentele mensenrechten.

2. Met elkaar bieden wij een veilige en gezonde omgeving aan onze medewerkers waar ze worden uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen. Wij gaan met respect met elkaar om waarbij zaken als afkomst, leeftijd, geslacht, geaardheid of religie nooit van invloed zijn.

3. Zakelijke besluiten van medewerkers worden zo veel mogelijk beïnvloed door zakelijke afwegingen; persoonlijke belangen of activiteiten van medewerkers mogen niet de belangen of activiteiten van Nedap schaden. Ook zullen wij er altijd naar streven de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen.

4. Wij gaan op een zorgvuldige wijze om met de bedrijfsmiddelen die door Nedap aan ons ter beschikking zijn gesteld.

5. Wij beschermen en respecteren de vertrouwelijkheid van informatie van Nedap, de medewerkers, onze klanten en zakelijke relaties.

6. Wij doen zowel met onze klanten als onze leveranciers altijd op een eerlijke, integere en ethische wijze zaken en hechten aan onze reputatie als betrouwbare partner in de meest ruime zin. Zaken als omkoping in welke vorm dan ook of het persoonlijk bevoordelen van betrokken individuen wijzen wij af.

7. We maken geen afspraken met concurrenten die de belangen van onze klanten of de samenleving schaden.

8. Wij ondernemen altijd op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Daarbij werken wij integer en transparant en nemen wij verantwoordelijkheid naar al onze stakeholders, onze omgeving en het milieu.

9. Bij onze werkzaamheden streven wij er naar om de belasting op het milieu te minimaliseren. Dat verlangen wij niet alleen van ons zelf maar ook van onze toeleveranciers en zakelijke partners.

10. Wij wijzen elke vorm van kinderarbeid af. Mochten wij dit toch vaststellen bij één van onze toeleveranciers of partners zullen wij onze invloed aanwenden om dit te veranderen. Mocht dit niet lukken, zullen wij de relatie met deze partij verbreken.

11. Wij doen geen zaken met individuen, partijen, relaties en organisaties die in strijd handelen met de geest van onze gedragsregels.

Download de Nedap gedragsregels (PDF)