Opbrengsten en winst Nedap N.V. in het eerste halfjaar 6% hoger

Marktomstandigheden blijven uitdagend

De opbrengsten van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” waren over het 1e halfjaar 2014 met € 87,2 miljoen 6% hoger dan in de overeenkomstige periode 2013 (€ 82,0 miljoen). De opbrengstengroei werd gerealiseerd door de marktgroepen Healthcare, Light Controls, Livestock Management en Retail. De marktgroep Security management bestendigde haar opbrengsten; de marktgroepen Energy Systems, Identification Systems en Library Solutions bleven met hun opbrengsten achter bij de overeenkomstige periode in 2013. De bedrijfswinst steeg met 11% naar € 6,7 miljoen (1e halfjaar 2013: € 6,0 miljoen) en de winst na belastingen met 6% naar € 5,4 miljoen (1e halfjaar 2013: € 5,1 miljoen). De solvabiliteit* nam toe van 36,6% naar 41,1%. Per aandeel is de winst uitgekomen op € 0,80 (1e halfjaar 2013: € 0,75).

Voor het gehele jaar 2014 verwacht de directie – onvoorziene omstandigheden voorbehouden – eveneens een stijging van de opbrengsten (2013: € 173,7 miljoen). Over het resultaat 2014 kan – gezien de vele onzekerheden en de relatief hoge toegevoegde waarde van de opbrengsten – nog geen uitspraak worden gedaan.

De marktomstandigheden blijven uitdagend. Er vinden fundamentele verschuivingen plaats op de markten waarin Nedap actief is: toenemende transparantie, convergentie van lokale markten naar één globale markt, opkomst van nieuwe technologieën. De markten worden turbulenter en steeds minder ‘vergevingsgezind’. Dit betekent dat de eisen die aan proposities worden gesteld voortdurend en drastisch omhoog gaan, maar ook dat de organisatie snel verder internationaliseert en professionaliseert. Nedap is de afgelopen jaren blijven investeren in hoogwaardige proposities en organisatie. Ze kiest daarbij nadrukkelijk voor groeimogelijkheden op langere termijn, maar ook voor voldoende spreiding van haar activiteiten waardoor tegenvallers in specifieke markten opgevangen kunnen worden. Op korte termijn blijven de marktgroepen gevoelig voor de huidige onzekere en volatiele economische omstandigheden in een aantal voor hen relevante regio’s en sectoren. Dit vertaalt zich onder meer in prijsdruk en langere beslissingstrajecten bij afnemers, deels door het moeilijk beschikbaar komen van financiering. Daarnaast is de marktgroep Energy Systems zeer gevoelig voor – niet altijd even consistente – overheidsmaatregelen inzake duurzame energie.

Het aantal medewerkers bleef, na een sterke toename in de afgelopen jaren, op het niveau van begin dit jaar (754 medewerkers). Met de vakorganisaties is een akkoord bereikt over een nieuwe cao met een looptijd tot en met 31 maart 2015. Onderdelen hiervan zijn een salarisverhoging per 1 april 2014 van 1,75% en – gezien het behaalde resultaat in het eerste halfjaar – een eenmalige uitkering van 0,25% in september aanstaande.

Marktontwikkelingen
Na een goede start zijn in de afgelopen maanden de opbrengsten van de marktgroep Energy Systems (autonome energiesystemen) aanzienlijk achtergebleven bij vorig jaar en bij de verwachtingen. De solarmarkt in het belangrijkste afzetland Duitsland wordt geconfronteerd met nieuwe overheidsmaatregelen (lagere invoedtarieven en belastingheffing over eigenverbruik), waardoor consumenten behoorlijk terughoudend zijn geworden. Juist in Duitsland heeft de marktgroep het afgelopen jaar hard gewerkt aan de opbouw van een fijnmazig netwerk van honderden installateurs die zijn getraind in de verkoop en installatie van de PowerRouter (systeem voor het zelfstandig en effectief opwekken, opslaan, en verbruiken van elektriciteit). Naast Duitsland is de marktgroep actief in andere West-Europese landen als België, Engeland, Frankrijk en Italië. Ook in deze landen zorgt het ontbreken van een bestendig nationaal- en Europees beleid ter zake voor onduidelijkheid bij de consument, wat het nemen van aankoopbeslissingen niet bevordert.

De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals, waardoor er meer tijd voor zorg overblijft) heeft in het 1e halfjaar haar opbrengsten verder zien groeien. Met haar product ONS ondersteunt zij zorgorganisaties bij hun bedrijfsvoering. Er wordt in de marktgroep flink geïnvesteerd in het toevoegen van nieuwe en het verbeteren van bestaande applicaties, maar ook in nieuwe markten om bredere groei mogelijk te maken. De licht verbeterde economische omstandigheden in de uitzendbranche zorgen ervoor dat ook Pep® (gedigitaliseerde urenregistratie) bijdraagt aan de groei van de opbrengsten binnen de marktgroep Healthcare.

Na een aantal jaren van flinke groei bleven in het 1e halfjaar van 2014 de opbrengsten van de marktgroep Identification Systems (producten voor het identificeren van voertuigen en personen en voor draadloze parkeersystemen) achter bij het voorgaande jaar. Enerzijds ziet de marktgroep een stijging van concrete belangstelling, anderzijds worden beslissingstrajecten langer en worden zelfs al in opdracht gegeven projecten uitgesteld. De onzekere economische situatie in haar marktsegmenten speelt daarbij een rol, maar ook hier is niet zelden het moeilijk verkrijgen van projectfinanciering door onze afnemers een belangrijke reden voor uitstel.

De strategische verschuiving van projectorganisatie naar ‘technology provider’ heeft als resultaat dat de opbrengsten van de marktgroep Library Solutions (RFID-systemen voor bibliotheken) in 2014 verder daalden. Als gevolg van de aanpassingen van de organisatie stijgt echter de winstgevendheid. Dankzij de sterke vereenvoudiging van het business model en de gebalanceerde productportfolio kan de marktgroep nu sneller en in meer landen tegelijk commerciële activiteiten ontplooien.

De marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie) liet in het 1e halfjaar een prima opbrengstengroei zien. Naast een stijging van de opbrengsten voor uv-desinfectie en uv-curing producten, liet ook de Luxon propositie (lichtmanagement) een flinke toename zien. Bedrijven kunnen met Luxon tegelijkertijd hun verlichtingssysteem flexibeler inzetten, de lichtkwaliteit verbeteren en aanzienlijk besparen op de energiekosten. In deze propositie is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd.

De opbrengsten van de marktgroep Livestock Management zijn in de eerste helft van 2014 flink toegenomen vergeleken met de overeenkomstige periode 2013. De marktgroep levert automatisering van processen op basis van individuele dieridentificatie in de veehouderij, die de veehouder helpt zijn bedrijfsvoering te optimaliseren en het welzijn van zowel mens als dier te verhogen. Zowel het melkveehouderij-, als het varkenshouderijsegment droegen bij aan de opbrengstenstijging. Goede opbrengstprijzen in de melkveehouderij, het afschaffen van het melkquotum in Europa en de behoefte aan elektronische hulpmiddelen bij de reproductie en bij het monitoren van de gezondheid van het dier zijn redenen voor veehouders om juist nu te investeren.

In een zeer competitieve markt groeien de opbrengsten van de marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) gestaag. Dankzij de investeringen van de afgelopen jaren in proposities en organisatie is Nedap Retail een belangrijke partner geworden in winkeltechnologie voor snel expanderende, internationale retailers. In 2014 is opnieuw een aantal respectabele retailers overgegaan op systemen van de Nedap marktgroep.

De marktgroep Security Management (systemen voor toegangscontrole, registratie, betaling, brand- en inbraakmelding, observatie, beheer van lockers en biometrie) blijft last houden van de stagnerende investeringen in de bouwsector. Haar opbrengsten blijven echter op het niveau van het voorgaande jaar. Er is veel interesse voor het Global Client Program van de marktgroep. Hiermee worden internationaal opererende klanten ondersteund in de wereldwijde implementatie van één standaard security managementsysteem. Dergelijke omvangrijke projecten kennen echter een lange aanlooptijd tot daadwerkelijke levering plaatsvindt.

Financieel
De opbrengsten over het 1e halfjaar waren met € 87,2 miljoen 6% hoger dan in de overeenkomstige periode van 2013 (€ 82,0 miljoen). De toegevoegde waarde (opbrengsten plus of minus de voorraadmutatie en minus materiaalkosten) was met € 61,5 miljoen bijna 8% hoger (1e halfjaar 2013: € 57,2 miljoen). Uitgedrukt in een percentage van de opbrengsten steeg de toegevoegde waarde van 69,7% naar 70,5%.

De post “Uitbesteding en overige externe kosten” nam toe met € 1,4 miljoen, onder meer door de hogere productie en door hogere kosten in verband met het verder versterken van de organisatie. De post “Salarissen en sociale lasten” steeg met € 1,3 miljoen o.a. vanwege de overeengekomen salarisverhogingen en door toename van het aantal medewerkers. Er waren in het 1e halfjaar 2014 gemiddeld 17 medewerkers (FTE) meer in dienst dan gedurende de overeenkomstige periode 2013. Voornamelijk door hogere opbrengsten van producten waarvan de ontwikkelingskosten in het verleden waren geactiveerd, stegen de afschrijvingen met € 0,4 miljoen naar € 5,2 miljoen. Er is het 1e halfjaar 2014 € 0,6 miljoen minder geactiveerd voor zelf vervaardigde vaste activa dan gedurende het 1e halfjaar 2013. Per saldo resteerde een bedrijfswinst van € 6,7 miljoen, tegenover € 6,0 miljoen in de overeenkomstige periode 2013. Als percentage van de opbrengsten bedroeg de bedrijfswinst 7,7%. Over het 1e halfjaar 2013 was dit 7,4%.

De financieringslasten stegen licht als gevolg van waarderingsverschillen van rentebeschermers. Het winstaandeel in onze deelneming Nedap France S.A.S. (verkoop van Retail-, Security Management- en Library systemen) daalde door wisselende marktomstandigheden in Frankrijk met € 0,1 miljoen vergeleken met het 1e halfjaar 2013.

Na aftrek van de vennootschapsbelasting resteerde een winst van € 5,4 miljoen, tegenover € 5,1 miljoen over de overeenkomstige periode 2013. Als percentage van de opbrengsten bedroeg de winst 6,1%. Over het 1e halfjaar 2013 was dit 6,2%. De lage belastingdruk over het 1e halfjaar 2014 van 18,3% en het 1e halfjaar 2013 van 17,2% (vennootschapsbelastingtarief in Nederland is 25%) was onder meer het gevolg van het gebruikmaken van de Innovatiebox. De Innovatiebox geeft ondernemingen de mogelijkheid van een gereduceerd belastingtarief voor opbrengsten uit innovaties.

De positieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedroeg over het 1e halfjaar 2014 € 12,0 miljoen. Aan investeringsactiviteiten is € 3,7 miljoen uitgegeven en aan dividend over 2013 werd € 7,4 miljoen uitgekeerd. Verder is € 0,1 miljoen afgelost op leningen en voor € 0,2 miljoen aan eigen aandelen verkocht aan de Stichting Medewerkerparticipatie Nedap. De kredietruimte bij de banken bedroeg per 30 juni 2014 € 45,7 miljoen; hiervan was € 35,8 miljoen opgenomen. Daarnaast was er € 3,3 miljoen aan liquide middelen aanwezig. Per saldo nam de liquiditeitspositie toe met € 1,0 miljoen. De gemiddelde krediettermijn voor handelsdebiteuren bedroeg in het 1e halfjaar 7,6 weken (2013: 7,9).

De geringe mutaties van de vaste activa (daling € 1,3 miljoen) en de vlottende activa (stijging € 1,1 miljoen) zorgden voor een nagenoeg gelijkblijvend balanstotaal. De solvabiliteit (het eigen vermogen exclusief het uit te keren dividend en minderheidsbelang, gedeeld door het balanstotaal) steeg, door toevoeging van de winst over het 1e halfjaar 2014, van 36,6% naar 41,1%. Zonder rekening te houden met de gewijzigde regelgeving van IAS 19 (IFRS regelgeving betreffende pensioenverplichtingen) die voor het eerst in de jaarrekening 2013 werd toegepast, bedroegen deze percentages respectievelijk 41,0% en 45,2%.

De gehanteerde disconteringsvoet per ultimo van de verslaggevingsperiode voor de berekening van de pensioenverplichtingen en voor het verwachte rendement op pensioenactiva bedroeg 3,2% (ultimo 2013: 3,6%). De overige uitgangspunten zijn niet gewijzigd.

Een beschrijving van de voor Nedap belangrijkste risico’s is opgenomen in het jaarverslag over 2013.
Als bijlage bij dit persbericht is het verslag over het 1e halfjaar toegevoegd met hierin de Halfjaarrekening 2014.
Op 13 november a.s. wordt de “tussentijdse verslaggeving 2014” gepubliceerd.

Download: Halfjaarbericht 2014