Investeringen van afgelopen jaren zorgen voor sterkere proposities

Nedap verwacht lichte tot duidelijke stijging van de opbrengsten in de 1e helft van 2014.

De directie van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” verwacht voor het 1e halfjaar 2014 – onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden – een lichte tot duidelijke* autonome stijging van de opbrengsten vergeleken met het 1e halfjaar 2013 (1e halfjaar 2013: € 82,0 miljoen). Alle marktgroepen – met uitzondering van de marktgroep Library Solutions – voorzien een groei of bestendiging van hun opbrengsten. Gezien het vroege tijdstip van dit bericht enerzijds (dit vanwege de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van a.s. donderdag), en gezien de relatief hoge toegevoegde waarde van de opbrengsten anderzijds, is het moeilijk om al een nauwkeurige voorspelling van de winst te geven (winst 1e halfjaar 2013: € 5,1 miljoen na belastingen). Door de flinke investeringen in de organisatie van de afgelopen 12 maanden, onder meer door uitbreiding van het aantal medewerkers, kan de resultaatontwikkeling ten opzichte van de omzetontwikkeling achterblijven.

Deze investeringen hebben er voor gezorgd dat de marktgroepen sterkere proposities hebben kunnen ontwikkelen waardoor hun marktpositie mondiaal verder is versterkt. Voor het gehele jaar 2014 – onvoorziene omstandigheden voorbehouden – verwacht de directie dan ook een verdere stijging van de opbrengsten. Over het resultaat van 2014 kan – gezien de vele onzekerheden – nog geen uitspraak worden gedaan. De verwachte autonome groei gedurende de eerste helft van 2014 kan met de huidige kredietfaciliteiten worden gefinancierd. De solvabiliteit blijft met circa 37% (exclusief IFRS-pensioenverplichting 41%) solide.

De marktgroep Energy Systems (autonome energiesystemen) heeft in de eerste maanden van dit jaar meer PowerRouters (systeem voor het zelfstandig en effectief opwekken, opslaan, en verbruiken van elektriciteit) afgezet dan in de overeenkomstige periode vorig jaar. De afzet vond vooral plaats op de Duitse markt. Er is in Duitsland het afgelopen jaar hard gewerkt aan het opbouwen van een fijnmazig netwerk van honderden installateurs die zijn getraind in de verkoop en installatie van de PowerRouter. Het dicht op de markt opereren heeft geleid tot een goed inzicht in de marktbehoeften en tot verdere aanscherping van de PowerRouter propositie. Steeds meer wereldspelers op het gebied van accutechnologie kiezen voor het Nedap Battery Acceptance Programme om hun producten voor de PowerRouter te certificeren. Er is vooral veel vraag naar de combinatie van de PowerRouter en de nieuwe generatie Lithium-Ion accusystemen. Naast Duitsland is de marktgroep actief in andere West-Europese landen als België, Frankrijk en Italië en ook in Australië.

De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals, waardoor er meer tijd voor zorg overblijft) ondersteunt met haar product ONS zorgorganisaties bij hun bedrijfsvoering. De opbrengsten van de marktgroep groeien gestaag. In de eerste maanden van dit jaar zijn opnieuw enkele zorgorganisaties overgegaan op de systemen van deze marktgroep. Meer dan 50.000 zorgprofessionals en meer dan 230.000 cliënten maken dagelijks gebruik van de Nedap Healthcare diensten, zowel in de thuiszorg, de intramurale zorg als bij huishoudelijke hulp. Ontwikkelingen binnen deze sector, zoals de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en meer wijkgerichte (gedecentraliseerde) zorg, stellen nieuwe eisen aan processen en systemen. De systemen van Nedap Healthcare sluiten aan bij de verwachtingen en eisen die deze organisaties nu stellen. Ze helpen de zorgorganisaties onder meer om de verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen en tegelijkertijd transparant te werken. De systemen geven bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om cliënten en/of wettelijke vertegenwoordigers inzage in hun dossier te geven. ,,Het is een vriendelijk systeem zonder poespas’’, zei een bestuursvoorzitter van een grote zorgorganisatie, die zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking en die begin dit jaar is overgegaan op het systeem van Nedap. In de uitzendbranche verbeteren de marktomstandigheden, waardoor ook het onderdeel Pep® (gedigitaliseerde urenregistratie) binnen de marktgroep Healthcare bijdraagt aan de groei van de opbrengsten. Pep biedt een breed pakket producten: Van het registreren van alle uren, onkosten en tarieven voor flex- en vaste medewerkers tot en met het inroosteren van deze medewerkers.

De marktgroep Identification Systems (producten voor het identificeren van voertuigen en personen en voor draadloze parkeersystemen) weet na de groei in 2013 het niveau van haar opbrengsten vast te houden. Met name voor de SENSIT-productlijn (draadloze sensoren voor voertuigdetectie) neemt, na de eerste succesvolle proefprojecten, de interesse wereldwijd sterk toe. SENSIT stelt gemeenten en parkeerbedrijven in staat om parkeerplaatsen beter te benutten. Doordat automobilisten vaker en sneller een parkeerplaats kunnen vinden leidt dit niet alleen tot hogere opbrengsten, maar ook tot een flinke economische impuls voor binnensteden. De recente toekenning van de Smart City Award voor de SENSIT-oplossing voor kort parkeren in de Belgische gemeente Kortrijk is een erkenning voor de praktische toepasbaarheid van deze nieuwe technologie.

De strategische verschuiving van projectorganisatie naar ‘technology provider’ is de reden dat de opbrengsten van de marktgroep Library Solutions (RFID-systemen voor bibliotheken) in 2014 verder dalen. Als gevolg van de aanpassingen van de organisatie zal de winstgevendheid echter stijgen. De sterke vereenvoudiging van het business model en de gebalanceerde productportfolio stellen de marktgroep nu in staat om sneller in meer landen actief te worden.

Nadat de marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie) in 2013 haar opbrengsten consolideerde, verwacht zij voor dit jaar weer een verdere groei. Er wordt naast een stijging van de opbrengsten voor uv-desinfectie en uv-curing producten ook een flinke stijging van de Luxon propositie (lichtmanagement) verwacht. Voor deze propositie, waarin de afgelopen jaren fors is geïnvesteerd, is in de afgelopen maanden een aantal interessante opdrachten binnengekomen. Bedrijven kunnen met Luxon tegelijkertijd hun verlichtingssysteem flexibeler inzetten, de lichtkwaliteit verbeteren en beduidend besparen op de energiekosten.

Na een stapje terug in 2013 lijken de opbrengsten van de marktgroep Livestock Management (automatisering van processen op basis van individuele dieridentificatie in de veehouderij, die de veehouder helpt zijn bedrijfsvoering te optimaliseren en het welzijn van zowel mens als dier te verhogen) weer in de lift te zitten. Vooral in de melkveehouderij zijn de marktcondities goed. De melkprijzen zijn wereldwijd op een hoog niveau. Het verdwijnen van het melkquotum in Europa in 2015 zal een extra impuls geven aan de schaalgrootte van de melkveehouders. Daarnaast zal ook door de aandacht voor een duurzame melkveehouderij de vraag naar automatisering de komende jaren gestaag toenemen. Nedap Livestock Management is met haar brede assortiment aan innovatieve producten goed gepositioneerd om op deze trends in te spelen. Met haar oplossingen weet zij kostenverlaging te realiseren, terwijl de aandacht voor het individuele dier blijft gewaarborgd. In de varkenshouderij zijn de marktcondities, vooral in Europa en China, minder goed vanwege hogere voerprijzen en druk op de opbrengstprijzen. De marktgroep verwacht haar opbrengsten echter ook in dit marktsegment in de komende maanden minstens te kunnen consolideren.

Ook in de eerste maanden van dit jaar laat de marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) zien verder te kunnen groeien in deze zeer competitieve markt. Dankzij de investeringen van de afgelopen jaren in proposities en organisatie is Nedap Retail een steeds belangrijkere partij geworden in winkeltechnologie voor snel expanderende, internationale retailers. Haar assortiment is recent uitgebreid met een volledig hybride RF/RFID-uitvoering van de !D Gate antenne. De !D Gate is een hoogwaardige artikelbeveiligingssensor voor verliespreventie en winkelbevoorrading, voorzien van slimme elektronica en speciaal ontworpen voor de detailhandel. Het hybride karakter maakt toekomstige updates mogelijk en zorgt voor een strak winkelaanzicht, aangezien dezelfde antenne voor meerdere functies kan worden gebruikt. Naast Store !D, Cube en !Sense is dit een welkome aanvulling op het assortiment waarmee winkels veiliger en profijtelijker worden.

De marktgroep Security Management (systemen voor toegangscontrole, registratie, betaling, brand- en inbraakmelding, observatie, beheer van lockers en biometrie) blijft last houden van de terughoudendheid tot investeren in de bouwsector en verwacht hierdoor een beperkte opbrengstengroei. Er is veel interesse voor het Global Client Program van de marktgroep. Hiermee worden internationaal opererende klanten ondersteund in de wereldwijde implementatie van één standaard security managementsysteem. Dergelijke omvangrijke projecten kennen echter een lange aanlooptijd tot daadwerkelijke levering. Na de introductie van AEOS 3.1 wordt bij steeds meer projecten het AEOS security management platform, naast toegangscontrole, ook ingezet voor videobewaking en inbraakdetectie.

De bovenstaande verwachtingen voor het 1e halfjaar 2014 zijn gebaseerd op de, op het moment van schrijven van dit persbericht, bekende feiten. Door het projectmatige karakter van een groot deel van de opbrengsten kunnen er echter nog wezenlijke afwijkingen optreden in de laatste weken van deze periode.

Het financiële halfjaarbericht 2014 zal donderdag 31 juli 2014 nabeurs worden gepubliceerd.

De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op donderdag 3 april 2014 in het EYE (filmmuseum) IJpromenade 1, 1031 KT Amsterdam. (Let op: kies bij GPS-navigatie voor Tolhuisweg 5, op veel navigatiesystemen is de IJpromenade niet goed te vinden). Openbaar vervoer: vanaf Amsterdam Centraal station gaat 24 uur per dag een gratis pont naar de overkant van het IJ (Buiksloterweg, duur 3 minuten). Vanaf Amsterdam Centraal station kunt u opstappen op de middelste pontons. Als u in Noord van de pont afstapt, slaat u direct linksaf en bent u te voet binnen 3 minuten bij EYE. Voor meer informatie omtrent de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de locatie: http://www.eyefilm.nl/bezoek/contact-en-route

Voor nadere informatie:
G.J.M. Ezendam
Financieel directeur
0031 (0)544 471102
www.nedap.com

Download hier het volledige persbericht in pdf.

* Nedap past in dit persbericht de schaal van Mock toe (licht tot duidelijk is 4-12%)