Opbrengsten over 2014 stijgen ten opzichte van 2013, winst blijft daarbij achter

Nedap blijft investeren ondanks moeilijke marktomstandigheden

De opbrengsten van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” over 2014 zullen naar verwachting – onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden – met enkele procenten groeien ten opzichte van 2013 (€ 173,7 miljoen). De marktgroepen Healthcare, Light Controls, Livestock Management, Security Management en Retail laten in 2014 een verdere opbrengstengroei zien, terwijl de opbrengsten van de marktgroepen Energy Systems, Identification Systems en Library Solutions zullen achterblijven bij 2013.

In enkele voor Nedap belangrijke markten leiden onzekere economische vooruitzichten tot uitstel bij aankoopbeslissingen en vertragingen bij reeds toegezegde projecten. De omzetgroei voor geheel 2014 wordt hierdoor gedempt. Ondanks de huidige groeivertraging blijven de investeringen in proposities en commerciële slagkracht op hoog niveau om te kunnen profiteren van de nieuwe kansen die in de verschillende markten ontstaan. Onvoorziene omstandigheden daargelaten wordt een winst over 2014 verwacht die ongeveer 10% lager zal zijn dan over 2013 (winst 2013: € 9,8 miljoen).

In het bijzonder de marktgroep Energy Systems wordt het lopende jaar geconfronteerd met sterk veranderde marktomstandigheden. Het ontbreken van bestendig nationaal- en Europees energiebeleid zorgt voor onduidelijkheid bij de consument en de business partners. Dit heeft inmiddels geleid tot een scherpe daling in de verkopen van de PowerRouter. De terugval in de verkopen heeft tevens geleid tot een onderbezetting van de productiecapaciteit bij Nedap. Door de voortdurende onvoorspelbaarheid van nationale en internationale overheden is de verwachting dat de afzetmarkt voor gedistribueerde opslag van energie op korte- en middellange termijn niet zal verbeteren. Daarom worden momenteel verschillende strategische opties voor de toekomst van de PowerRouter uitgewerkt.

De investeringen in vaste activa, in het bijzonder immateriële vaste activa, zullen in 2014 onder het niveau van 2013 liggen en lager zijn dan de afschrijvingen. Investeringen in immateriële zaken worden terughoudend geactiveerd, omdat het in deze tijd moeilijker is te bepalen wanneer deze zullen leiden tot additionele omzetgroei. Inclusief onverdeelde winst bedroeg de solvabiliteit eind oktober 2014 ruim 43%. Het aantal medewerkers zal in 2014 met ongeveer 20 stijgen (ultimo 2013: 744 medewerkers).

De opbrengsten van de marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals, waardoor er meer tijd voor zorg overblijft) zijn in 2014 tot nu toe sterk gestegen. De zorgmarkt wordt geconfronteerd met ingrijpende veranderingen. Dit zorgt ervoor dat ook de ondersteunende administratieve systemen voortdurend aangepast dienen te worden aan nieuwe wet- en regelgeving, hetgeen gepaard gaat met aanzienlijke investeringen in softwareontwikkeling. Steeds meer concurrenten haken hier af en dat biedt de marktgroep Healthcare een uitstekende mogelijkheid om haar marktleiderschap verder uit te bouwen. Wel leiden overheidsbezuinigingen tot minder zorgvraag bij onze bestaande klanten. Hierdoor neemt het gebruik van Nedap softwarediensten af, wat een dempend effect zal hebben op de omzetgroei. Het onderdeel Pep® (gedigitaliseerde urenregistratie, m.n. in de uitzendbranche) zal ook in 2014 bijdragen aan de groei van de marktgroep.

Na een groei in de afgelopen jaren laat de marktgroep Identification Systems (producten voor het identificeren van voertuigen en bestuurders en voor draadloze parkeersystemen, voorheen AVI) in 2014 een daling van de opbrengsten zien. Hoewel de verbreding van het productportfolio van langeafstandslezers goed wordt ontvangen, zijn klanten in het huidige klimaat terughoudend om te investeren en offertes worden langzaam omgezet in opdrachten. De SENSIT®-propositie slaat goed aan in de markt, waarbij het groeitempo echter in belangrijke mate wordt bepaald door de bereidheid van overheden en andere klanten om te investeren.

De marktgroep Energy Systems (autonome energiesystemen) zal dit jaar met de PowerRouter (systeem voor het zelfstandig en effectief opwekken, opslaan, en verbruiken van elektriciteit) de opbrengsten sterk zien dalen ten opzichte van 2013. De markt voor gedistribueerde opslag van energie wordt geconfronteerd met grillige en onvoorspelbare wet- en regelgeving waardoor het onduidelijk is of investeringen in duurzame energie voldoende rendement opleveren. Deze onvoorspelbaarheid leidt tot een sterke teruggang in de investeringsbereidheid in duurzame technologie zoals de PowerRouter.

De marktgroep Library Solutions (RFID-zelfbedieningssystemen voor bibliotheken) is in 2014 nog in transitie van ‘system integrator’ naar de rol van ontwikkelaar en leverancier van een toonaangevend productportfolio voor business partners. Zoals verwacht zal dit in 2014 nog leiden tot een daling van de opbrengsten. De heldere positionering als technologieprovider, met technologische bouwstenen voor de nieuwe generatie bibliotheken, slaat wel goed aan en leidt wereldwijd tot nieuwe commerciële kansen.

De opbrengsten van de marktgroep Light Controls (vermogenselektronica voor licht) zullen naar verwachting hoger uitkomen dan het niveau van 2013, mede door de groei in de afzet van de Luxon® productlijn. De marktgroep is goed gepositioneerd met Luxon en haar softwareoplossing voor light management. In steeds meer landen zijn projecten opgeleverd, waarbij voor klanten aanzienlijke besparingen op energiekosten worden gerealiseerd. De omzetgroei van de marktgroep wordt gedempt door de nu scherp afnemende verkoop van conventionele QL-verlichtingsproducten.

De marktgroep Livestock Management (automatisering van processen op basis van individuele dieridentificatie in de veehouderij, die de veehouder helpt om zijn bedrijfsvoering te optimaliseren en het welzijn van zowel mens als dier te verhogen) is bezig met een goed jaar. De opbrengsten liggen in 2014 duidelijk hoger dan in 2013 alhoewel nog niet op het recordniveau van 2012. In de tweede helft van 2014 is de orderintake bij een aantal klanten iets achtergebleven omdat deze bewust voorraadposities hebben afgebouwd. De verwachting is dat dit een tijdelijke situatie is, alhoewel de opbrengstengroei afhankelijk is van de ontwikkelingen van melk- en voederprijzen. Recent geïntroduceerde producten worden positief ontvangen. Zo kunnen met de sta-, lig- en vreetmonitoring door de nieuwe generatie ‘Smarttag’ al in een vroegtijdig stadium diergezondheidsproblemen herkend worden. In het varkenssegment is het productassortiment uitgebreid met kraamstalvoeren, waardoor de rol van Nedap bij de varkensboer verder groeit.

Het jaar 2014 wordt voor de marktgroep Retail (beveiligings-, beheer- en informatiesystemen voor de detailhandel) een bevestiging dat haar proposities goed aanslaan. Globale en toonaangevende klanten kiezen steeds vaker voor de flexibele hybride RF/RFID-systemen, die aantoonbaar leiden tot margeverhoging bij de retailer. In 2014 ziet de marktgroep haar opbrengsten groeien naar recordhoogte. De focus van de marktgroep in de komende periode ligt op het verder opschalen naar een wereldwijde en geïntegreerde organisatie die de leidende leverancier is van internationale retailers.

De marktgroep Security Management (systemen voor toegangscontrole, registratie, betaling, brand- en inbraakmelding, observatie, beheer van lockers en biometrie) weet haar opbrengstenniveau in 2014 te laten groeien, ondanks de aanhoudend zwakke situatie in de bouw- en installatiemarkt. In de tweede helft van het jaar is de productlijn AEOS Blue succesvol gelanceerd. Met AEOS Blue wordt het voor business partners eenvoudiger en aantrekkelijker om afscheid te nemen van hun bestaande leverancier en over te stappen op Nedap AEOS.

De bovenstaande verwachtingen voor 2014 zijn gebaseerd op de, op het moment van schrijven van dit persbericht, bekende feiten. Door het projectmatige karakter van een groot deel van de opbrengsten en de onzekere economische omstandigheden kunnen echter nog wezenlijke afwijkingen optreden in de laatste weken van dit jaar.

De jaarcijfers 2014 zullen op 12 februari 2015 nabeurs worden gepubliceerd.