Opbrengsten Nedap op niveau van 2014

Herinrichting supply chain drukt winst door eenmalige lasten.

De opbrengsten van Nedap over 2015 komen naar verwachting uit op het niveau van 2014  (€ 177,2 miljoen). De winst voor belastingen en exclusief bijzondere lasten zal als gevolg van een lagere brutomarge ongeveer 10% lager zijn dan over het voorgaande jaar (2014: €  12,4 miljoen). De bijzondere lasten hangen grotendeels samen met de herinrichting van de supply chain en bedragen ongeveer € 10 miljoen voor belastingen.

Het dividend over 2015 wordt gebaseerd op de winst exclusief bijzondere lasten.

Herinrichting supply chain op schema
De op 8 juni jl. aangekondigde herinrichting van de supply chain verloopt volgens plan. De interne voorbereidingen op de uitbesteding zijn geïntensiveerd. Met de vakbonden is – in nauwe afstemming met de OR – een sociaal plan overeengekomen voor medewerkers die door de herinrichting boventallig zijn (67). De eenmalige kosten van het sociaal plan bedragen ongeveer  € 6 miljoen en worden in 2015 verantwoord als bijzondere last uit hoofde van herstructureringskosten.

De komende maanden selecteert Nedap strategische partners voor de productie en logistiek. De eerste indicaties bevestigen de strategische en financiële uitgangspunten om deze activiteiten uit te besteden.

Met de ingezette strategie vergroot Nedap haar focus op producten die impact in de markt hebben. Tijdens de herinrichting van de supply chain zal worden besloten om een aantal producten niet uit te besteden, maar de komende twee jaar gefaseerd uit de markt te nemen. In 2015 leidt dit tot eenmalige non-cash afboekingen op activa van ongeveer € 3 miljoen.

 Ontwikkelingen per marktgroep
Zoals voorzien, blijven de opbrengsten van de marktgroep Energy Systems (autonome energiesystemen) in 2015 aanzienlijk achter bij 2014. De marktcondities zijn de afgelopen maanden niet verbeterd. Bovendien leidt toenemende prijsconcurrentie in Duitsland tot margedruk. Nedap continueert haar strategie om de investeringen in deze markt te beperken en de kosten voor deze marktgroep in lijn te houden met de ontwikkelingen in de markt.

De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals) zet haar groei in 2015 voort. Als gevolg van de investeringen van het afgelopen jaar in haar proposities boekt de marktgroep nieuwe commerciële successen in de markten voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg.

Ook het onderdeel PEP® (gedigitaliseerde urenregistratie) realiseert groei van de opbrengsten. Inspelend op de positieve ontwikkelingen in de flex- en adviesbranche weet de marktgroep steeds meer organisaties te overtuigen van de voordelen van haar oplossing.

De toenemende vraag naar haar productlijnen resulteert in een stijging van de opbrengsten van de marktgroep Identification Systems (oplossingen voor de beveiligings-, verkeers- en parkeersector). Hierbij is onder andere zichtbaar dat de SENSIT parkeer- en stadstoegangsoplossingen wereldwijd in steeds meer steden worden ingezet.

De marktgroep Library Solutions (RFID-systemen voor bibliotheken) slaagt er dankzij haar focus op technologische kerncomponenten voor ‘slimme’ bibliotheken in om haar wereldwijde partnernetwerk verder uit te breiden en de opbrengsten te vergroten.

De opbrengsten van de marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie) laten in 2015 een sterke daling zien ten opzichte van 2014. Zoals voorzien, is de vraag naar QL-inductieverlichting teruggelopen. Daarnaast worden de opbrengsten van de explosieveilige verlichting geraakt door de, vanwege de lage olieprijzen, verminderde investeringsbereidheid in de olie- en petrochemische industrie. De markt van uv-producten is stabiel. De opbrengsten van de Luxon-verlichtingsoplossingen groeien in Europa, maar worden in Noord-Amerika negatief beïnvloed door het uitblijven van een verwachte grote opdracht. De opmars van led verlichting heeft een negatief effect op de vraag naar verlichting met QL- en HID- technologie. Nu haar Luxon softwarepropositie ook geschikt is gemaakt voor led verlichting, zal Nedap zich sterker richten op de verdere ontwikkeling en verkoop van intelligente lichtmanagementoplossingen.

De opbrengsten van de marktgroep Livestock Management (automatisering van veehouderijprocessen op basis van individuele dieridentificatie) komen in 2015 onder het niveau van 2014 uit. De lagere melkprijs heeft de verkoop aan melkveehouders negatief beïnvloed. De afzet aan varkenshouderijen laat een gezonde groei van de opbrengsten zien ten opzichte van 2014.

De opbrengsten van de marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) zullen in 2015 stijgen ten opzichte van 2014. De marktgroep wist de beperkte investeringsbereidheid in de retailsector te compenseren door haar positie in elektronische artikelbeveiligingssystemen te versterken bij internationale retailers waardoor het marktaandeel gestaag groeit. De markt voor RFID-gebaseerde voorraadbeheersystemen is nog relatief beperkt maar heeft veel groeipotentie en ontwikkelt zich positief voor Nedap.

De marktgroep Security Management (systemen voor toegangscontrole, registratie, betaling, brand- en inbraakmelding, observatie, beheer van lockers en biometrie) ziet een gezonde opbrengstengroei in 2015. Mede door de eind 2014 geïntroduceerde AEOS Blue hardware-lijn is dit jaar een groot aantal nieuwe – deels zeer omvangrijke – opdrachten binnengehaald.

Dochterbedrijf Nsecure (innovatieve dienstverlening op het gebied van beveiliging) ziet – mede dankzij de in de afgelopen jaren ontwikkelde nieuwe vormen van dienstverlening – de opbrengsten stijgen ten opzichte van 2014.

Vooruitzichten
De bovenstaande verwachtingen voor 2015 zijn gebaseerd op de, op het moment van schrijven van dit persbericht, bekende feiten. Door ontwikkelingen in specifieke markten en orders van grote klanten kunnen echter nog wezenlijke afwijkingen optreden in de laatste weken van dit jaar.

De jaarcijfers over 2015 worden donderdag 11 februari 2016 (nabeurs) gepubliceerd.

Voor nadere informatie:
Eric Urff
Financieel directeur
+31 544 47 11 11
www.nedap.com

Download : Persbericht in PDF