Tijdens de vandaag te Amsterdam gehouden algemene vergadering van Nedap N.V. hebben de aandeelhouders ingestemd met alle agendapunten die ter stemming zijn voorgelegd.

Zo hebben de aandeelhouders een positief stemadvies uitgebracht ten aanzien van het remuneratieverslag 2021. Ook is de jaarrekening 2021 vastgesteld en is besloten tot een uitkering van een dividend, groot € 3,– per gewoon aandeel. Aan de leden van de directie en aan de leden van de raad van commissarissen is decharge verleend. Voorts is de directie wederom aangewezen als bevoegd orgaan tot inkoop en uitgifte (inclusief beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht) van gewone aandelen Nedap.

De aandeelhouders hebben ingestemd met de herbenoeming van PricewaterhouseCoopers als accountant voor de periode van 3 jaar.

Mevrouw drs. M.A. Scheltema is door de vergadering voor een periode van 4 jaar herbenoemd als commissaris.

Na afloop van de vergadering is de heer Rob Schuurman benoemd tot statutair directeur en daarmee bestaat de statutaire directie van Nedap naast de heer Schuurman (CCO) uit de heer Ruben Wegman (CEO) en mevrouw Daniëlle van der Sluijs (CFO).

De heer ir. G.F. Kolff is aansluitend aan de vergadering teruggetreden als voorzitter en als lid van de raad van commissarissen, conform het vastgestelde rooster van aftreden. De heer drs. P.A.M. van Bommel is per dat moment benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen.