Tijdens de vandaag te Groenlo gehouden algemene vergadering van Nedap N.V. hebben de aandeelhouders ingestemd met alle agendapunten die ter stemming zijn voorgelegd. Zo hebben de aandeelhouders een positief stemadvies uitgebracht ten aanzien van het remuneratieverslag 2022. Ook is de jaarrekening 2022 vastgesteld en is besloten tot een (dividend)uitkering van € 3,00 per gewoon aandeel. Aan de leden van de directie en aan de leden van de raad van commissarissen is decharge verleend. Voorts is de directie wederom aangewezen als bevoegd orgaan tot inkoop en uitgifte (inclusief beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht) van gewone aandelen Nedap.

De vergadering heeft de heer prof.dr.ir. J.M.L. van Engelen voor een laatste periode van 2 jaar herbenoemd als commissaris. Mevrouw drs. M. Pijnenborg is als commissaris herbenoemd voor een periode van 4 jaar en de heer prof.mr.dr.ir. S.C. Santema is door de vergadering benoemd tot commissaris voor een periode van 4 jaar.