Tijdens de vandaag te Rotterdam gehouden algemene vergadering van Nedap N.V. hebben de aandeelhouders ingestemd met alle agendapunten die ter stemming zijn voorgelegd.

Zo hebben de aandeelhouders een positief stemadvies uitgebracht ten aanzien van het remuneratieverslag 2023. Ook is de jaarrekening 2023 vastgesteld en is besloten tot een dividenduitkering van € 3,20 per gewoon aandeel. Aan de leden van de directie en aan de leden van de raad van commissarissen is decharge verleend. Voorts is de directie wederom aangewezen als bevoegd orgaan tot inkoop en uitgifte (inclusief beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht) van gewone aandelen Nedap.

Tot slot hebben de aandeelhouders PricewaterhouseCoopers als accountant voor het verslagjaar 2025 voor de periode van één (1) jaar herbenoemd.