Groenlo, 28 juli 2015

In het eerste halfjaar van 2015 bedroegen de opbrengsten van Nedap € 86,5 miljoen versus 87,2 miljoen in dezelfde periode van het voorgaande jaar. De bedrijfswinst exclusief bijzondere lasten steeg met 7% tot € 7,2 miljoen (1e halfjaar 2014: 6,7 miljoen). De bijzondere lasten bedragen € 0,6 miljoen. De winst na belastingen groeit met 3% en bedraagt € 5,5 miljoen (1e halfjaar 2014: 5,4 miljoen). De solvabiliteit bedraagt 45,6% (medio 2014: 41,1%). De winst per aandeel over het eerste halfjaar 2015 komt uit op € 0,83 (1e halfjaar 2014: 0,80).

De uitvoering van de op 8 juni jl. aangekondigde herinrichting van de supply chain ligt op schema. De hieraan gerelateerde eenmalige kosten in 2015 zullen naar verwachting € 6 tot 7 miljoen bedragen; 0,8 miljoen hiervan is in het eerste halfjaar van 2015 verantwoord als bijzondere last uit hoofde van herstructureringskosten.

Ontwikkelingen per marktgroep

De opbrengsten van de marktgroep Energy Systems (autonome energiesystemen) zijn – in lijn met de marktontwikkelingen – gehalveerd ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014. De in de zomer van 2014 ingezette daling van de verkopen van de PowerRouter is recent tot stilstand gebracht. Voorraden bij distributeurs en installateurs zijn afgebouwd waardoor het aantal nieuwe installaties bij consumenten in lijn ligt met de verkopen van Nedap. De herinrichting van de marktgroep eind 2014 heeft de kostenbasis verlaagd en de wendbaarheid vergroot. Recent is met succes de ‘PowerRouter Plus’ geïntroduceerd; een combinatie van de PowerRouter met een krachtige Lithium-Ion batterij waarmee het voor installateurs nog eenvoudiger wordt om een Nedap-oplossing aan te bieden.

De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals) heeft een sterk halfjaar. Zo ook het onderdeel PEP® (gedigitaliseerde urenregistratie), dat profiteert van de positieve ontwikkelingen in de uitzendbranche. De investeringen in de oplossingen en het proactief inspelen op veranderende zorgprocessen betalen zich terug in een vergroot marktaandeel en hoge klantentrouw. In 2016 zal een aantal nieuwe klanten de overstap naar Nedap maken. Om haar markt te verbreden, ontwikkelt Nedap Healthcare aanpalende proposities voor de Nederlandse zorgmarkt.

De marktgroep Identification Systems (producten voor het identificeren van voertuigen en personen en voor draadloze parkeersystemen) ziet de opbrengsten in de eerste helft van 2015 eveneens toenemen. Om de groei kracht bij te zetten, werkt de marktgroep aan verdere versterking van haar wereldwijde partnernetwerk.

De marktgroep Library Solutions (RFID-systemen voor bibliotheken) richt zich volledig op het ontwikkelen en leveren van technologische kerncomponenten voor ‘slimme’ bibliotheken. Deze strategie resulteert wereldwijd in een sterke groei van het aantal partners wat zich vertaalt in een stijging van de opbrengsten.
2

De opbrengsten van de marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie) zijn in het eerste halfjaar sterk gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Dit is mede te wijten aan de afnemende interesse voor QL-producten. Ook wordt de verkoop van de explosieveilige producten beïnvloed door de lage olieprijs. De marktgroep positioneert Luxon® steeds meer als merk- en technologieonafhankelijke verlichtingsoplossing, bijvoorbeeld met de Wireless Activator en heeft daardoor een aantal toonaangevende projecten gewonnen.

De opbrengsten van de marktgroep Livestock Management (automatisering van veehouderijprocessen op basis van individuele dieridentificatie) liggen op hetzelfde niveau als in 2014. De lagere melkprijs begint zichtbaar te worden in een iets lagere orderintake bij melkveehouders. De afgelopen jaren is het aantal afzetkanalen en partners vergroot waardoor de impact van melkprijzen op het verkoopvolume verminderd is. Bij de varkenshouderijen is het eerste halfjaar goed, met grote orders uit onder meer de VS.

De marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) ziet een lichte krimp in de opbrengsten ten opzichte van dezelfde periode in 2014. Deze hangt samen met de lagere investeringsbereidheid in de retailsector. De afgelopen maanden versterkte de marktgroep haar positie in de competitieve markt voor Electronic Article Surveillance door opdrachten te winnen bij internationale retailers. Ook de markt voor Stock Management ontwikkelt zich gestaag waarbij de Nedap-oplossing goed is gepositioneerd. Om sneller te kunnen groeien is het commerciële team in de VS verder uitgebreid.

De marktgroep Security Management (systemen voor toegangscontrole, registratie, betaling, brand- en inbraakmelding, observatie, beheer van lockers en biometrie) kent een sterke eerste jaarhelft. De opbrengsten liggen boven het niveau van de afgelopen jaren. Klanten tonen een grotere investeringsbereidheid en kiezen steeds vaker een strategische langetermijnoplossing, zoals Nedap’s beveiligingsplatform AEOS.

Dochterbedrijf Nsecure (innovatieve dienstverlening op het gebied van beveiligingsoplossingen) ziet de opbrengsten stijgen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014. De recent ontwikkelde nieuwe diensten leveren hier een bijdrage aan. Het bedrijf wil zijn activiteiten verbreden, ook internationaal.

Financieel

De opbrengsten over het eerste halfjaar van 2015 bedroegen € 86,5 miljoen (1e helft van 2014: 87,2 miljoen). De toegevoegde waarde (opbrengsten minus de voorraadmutatie en materiaalkosten) bedroeg € 60,6 miljoen en 70,1% (1e helft van 2014: 61,5 miljoen; 70,5%).

De post ‘Uitbesteding en overige externe kosten’ is met € 1,2 miljoen gedaald naar 23,0 miljoen onder meer door scherpere inkoop. De post ‘Salarissen en sociale lasten’ is gelijk gebleven op € 26,0 miljoen. Het aantal medewerkers per 30 juni 2015 is 761: 7 meer dan op 30 juni 2014 en gelijk aan het aantal ultimo 2014. De afschrijvingen zijn met € 0,5 miljoen gedaald, met name door de bijzondere waardeverminderingen van immateriële vaste activa in 2014. In de eerste helft van 2015 is € 0,5 miljoen minder geactiveerd aan ‘zelfvervaardigde activa’ dan in dezelfde periode van 2014. In het eerste halfjaar is € 0,6 miljoen verantwoord als bijzondere lasten in de vorm van herstructureringskosten. De bedrijfswinst voor bijzondere posten groeit met 7% en komt in het eerste halfjaar uit op € 7,2 miljoen: 8,3% van de opbrengsten (eerste halfjaar 2014: 6,7 miljoen; 7,7%). De bedrijfswinst na bijzondere posten bedraagt € 6,6 miljoen (1e helft van 2014: 6,7 miljoen).

De netto financieringslasten zijn met € 0,2 miljoen gedaald naar 0,1 miljoen, met name door een lagere financieringsbehoefte en betere rentecondities. Het winstaandeel van de deelneming Nedap France S.A.S. is met € 0,1 miljoen gestegen naar 0,3 miljoen. De belastingen in het eerste halfjaar zijn met € 1,2 miljoen gelijk aan dezelfde periode in 2014. De winst na belasting in het eerste halfjaar groeit met 3% en bedraagt € 5,5 miljoen; 6,4% van de opbrengsten (2014: 5,4 miljoen; 6,1%).

De positieve kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt € 6,4 miljoen. Aan dividend over 2014 is € 8,4 miljoen uitgekeerd. In materiële vaste activa is € 3,7 miljoen geïnvesteerd (1e halfjaar 2014: 3,5 miljoen). De totale bankschuld bedraagt per 30 juni € 26,2 miljoen, ruim binnen de kredietruimte van 34,2 miljoen.

Het balanstotaal is in vergelijking met ultimo 2014 met € 6,9 miljoen gestegen naar 119,0 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging van de voorraden (€3,9 miljoen) en de handels- en overige vorderingen (4,5 miljoen). Met het verhoogde voorraadniveau is rekening gehouden met een aantal verwachte grote orders in het tweede halfjaar. Zoals gemeld in het persbericht van 8 juni jl. kunnen de voorraden de komende jaren tijdelijk hoger zijn dan gebruikelijk om klanten tijdens de herinrichting van de supply chain leverbetrouwbaarheid te garanderen. De handels- en overige vorderingen zijn per 30 juni nagenoeg gelijk aan die per 30 juni 2014. Het gemiddelde aantal debiteurendagen lag met 7,5 weken iets lager dan in de voorgaande periode in 2014 (7,6 weken). In de post ‘Handelsschulden en overige te betalen posten’ is een bedrag van € 6,0 miljoen opgenomen voor betalingen die gedaan zullen worden aan pensioendeelnemers uit hoofde van de afwikkeling van de ultimo 2014 beëindigde pensioenregeling. Meer informatie over deze afwikkeling is te vinden in het jaarverslag 2014. De solvabiliteit (het eigen vermogen exclusief het uit te keren dividend en exclusief minderheidsbelang gedeeld door het balanstotaal) bedraagt per 30 juni 45,6% (medio 2014: 41,1%).

Vooruitzichten

De markten waarin Nedap opereert zijn de afgelopen jaren steeds internationaler geworden. Dat betekent grotere commerciële mogelijkheden voor Nedap maar tegelijkertijd een toenemende concurrentie. Deze marktbewegingen hebben als gevolg dat ontwikkelingen in individuele markten en orders van grote klanten een toenemende impact hebben op de korte termijn ontwikkeling van de opbrengsten. De directie ziet positieve ontwikkelingen voor de tweede helft van 2015 maar kan nog niet bevestigen dat de opbrengsten voor Nedap als geheel in 2015 zullen groeien. De resultaten over 2015 worden daarnaast sterk bepaald door de omvang van de eenmalige kosten die samenhangen met de herinrichting van de supply chain. Een beschrijving van de belangrijkste risico’s is opgenomen in het jaarverslag 2014 en in het persbericht van 8 juni jl