Jaarvergaderingen

De jaarlijkse algemene vergadering van Nedap N.V. wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Agendapunten zijn onder meer het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening, uitkering van dividend, decharge van leden van de directie en de raad van commissarissen, eventuele kennisgeving van een voorgenomen benoeming van directeuren en de eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen. Verder komen belangrijke bestuursbesluiten, die conform de wet en statuten moeten worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering als ook eventuele andere voorstellen die door de raad van commissarissen of de directie worden voorgedragen, aan de orde.

Ook aandeelhouders die minimaal 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen schriftelijk verzoeken een onderwerp op te nemen op de agenda. Een verzoek daartoe wordt opgenomen op de agenda indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

Jaarvergaderingen worden bijeengeroepen door het plaatsen van een oproep op de website van Nedap uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering.

Reports

Vergaderingen

Een buitengewone algemene vergadering van Nedap (“vergadering”) werd gehouden op donderdag 24 juni 2021 om 11.00 uur te Groenlo, Parallelweg 2. In verband met de situatie rondom COVID-19 werd deze vergadering met gebruikmaking van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”) volledig virtueel gehouden.

Download aanvullende informatie hieronder.

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 2020 werd gehouden op donderdag 25 juni 2020 om 11:00 uur te Groenlo, Parallelweg 2. In verband met de situatie rondom COVID-19 werd deze Jaarvergadering met gebruikmaking van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”) volledig virtueel gehouden. Download de informatie over de Jaarvergadering hieronder:

De algemene vergadering van aandeelhouders 2018 is gehouden op 5 april om 11:00 uur in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC, Rotterdam. Download informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder: