Jaarvergaderingen

De jaarlijkse algemene vergadering van Nedap N.V. wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Agendapunten zijn onder meer het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening, uitkering van dividend, decharge van leden van de directie en de raad van commissarissen, eventuele kennisgeving van een voorgenomen benoeming van directeuren en de eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen. Verder komen belangrijke bestuursbesluiten, die conform de wet en statuten moeten worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering als ook eventuele andere voorstellen die door de raad van commissarissen of de directie worden voorgedragen, aan de orde.

Ook aandeelhouders die minimaal 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen schriftelijk verzoeken een onderwerp op te nemen op de agenda. Een verzoek daartoe wordt opgenomen op de agenda indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

Jaarvergaderingen worden bijeengeroepen door het plaatsen van een oproep op de website van Nedap uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering.

Vergaderingen

De jaarlijkse Algemene vergadering van Nedap N.V. (“Jaarvergadering”) zal worden gehouden op donderdag 8 april 2021 om 11.00 uur te Groenlo, Parallelweg 2. In verband met de situatie rondom COVID-19 zal de Jaarvergadering met gebruikmaking van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (“Noodwet”) volledig virtueel worden gehouden en zullen aandeelhouders de Jaarvergadering niet fysiek kunnen bijwonen.

Download aanvullende informatie over de Jaarvergadering hieronder:

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders 2020 is gehouden op donderdag 25 juni 2020 om 11:00 uur te Groenlo, Parallelweg 2.

Conceptnotulen AVA 25 juni 2020
Aandeelhouders worden tot 27 december 2020 in de gelegenheid gesteld om te reageren op de conceptnotulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 25 juni 2020. Daarna worden de notulen vastgesteld op de wijze zoals in de statuten bepaald.

Download aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:

De algemene vergadering voor aandeelhouders 2019 is gehouden op donderdag 4 april om 11:00 uur in de A’DAM toren, Overhoeksplein 1, 1031 KS, Amsterdam.

Conceptnotulen AVA 4 april 2019
Aandeelhouders worden tot 4 oktober 2019 in de gelegenheid gesteld om te reageren op de conceptnotulen van de algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 4 april 2019. Daarna worden de notulen vastgesteld op de wijze zoals in de statuten bepaald.

Download aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:

De algemene vergadering van aandeelhouders 2018 is gehouden op 5 april om 11:00 uur in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC, Rotterdam

Download aanvullende informatie over de aandeelhoudersvergadering hieronder:

Contact

Investor Relations

Investor Relations

+31 544 471 111
ir@nedap.com