Jaarvergaderingen

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. Agendapunten zijn onder meer het jaarverslag, de vaststelling van de jaarrekening, uitkering van dividend, decharge van leden van de directie en de raad van commissarissen, eventuele kennisgeving van een voorgenomen benoeming van directeuren en de eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen. Verder komen belangrijke bestuursbesluiten, die conform de wet en statuten moeten worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering als ook eventuele andere voorstellen die door de raad van commissarissen of de directie worden voorgedragen, aan de orde.

Ook aandeelhouders die minimaal 1% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen schriftelijk verzoeken een onderwerp op te nemen op de agenda. Een verzoek daartoe wordt opgenomen op de agenda indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

Algemene aandeelhoudersvergaderingen worden bijeengeroepen door het plaatsen van een oproep op de website van Nedap uiterlijk 42 dagen voor de dag van de vergadering.

Vergaderingen

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op donderdag 4 april 2019 om 11.00 uur in de A’DAM Toren, Overhoeksplein 1, 1031 KS, Amsterdam. Voor een routebeschrijving klik hier.

Oproeping
Conform onze statuten is een oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders op de website gepubliceerd.

Vergaderstukken
Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2018 – waarin opgenomen de jaarrekening – en de conceptakte van statutenwijziging, inclusief tweeluik statutenwijziging hieronder downloaden.

Inzien:
De vergaderstukken kunnen worden ingezien bij Nedap, Parallelweg 2 te Groenlo en bij ABN AMRO Bank N.V, Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam.

Kosteloos verkrijgbaar:
Bovengenoemde stukken zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en bij ABN AMRO Bank, telefoonnummer 020-344 2000 (9.00 tot 16.00 uur), e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com.

Registratiedatum
De directie van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” heeft bepaald dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden, zij die na verwerking van alle bij- en afschrijvingen op 7 maart 2019 in het bezit zijn van aandelen N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” en die op de hierna beschreven wijze voor de vergadering zijn aangemeld (“Registratiedatum”).

Registratie/Aanmelding
Houders van aandelen aan toonder, die de vergadering wensen bij te wonen, kunnen dit uiterlijk op donderdag 28 maart 2019 (voor 13.00 uur) kenbaar maken via www.abnamro.com/evoting dan wel via hun bank of commissionair alwaar hun aandelen in administratie zijn door een ontvangstbewijs aan te vragen, dat als toegangsbewijs tot de vergadering geldt.

De banken en commissionairs dienen, uiterlijk op 28 maart 2019 om 17.00 uur, een elektronische verklaring af te geven aan ABN AMRO via www.abnamro.com/intermediary onder vermelding van het aantal aandelen dat de aandeelhouder houdt op de Registratiedatum en ter registratie wordt aangemeld.

(Elektronische) volmacht
Zij, die zich op de vergadering door een gevolmachtigde willen laten vertegenwoordigen, dienen hiervoor het onderstaande volmachtformulier in te vullen, dat door de gevolmachtigde dient te worden meegenomen naar de vergadering.

Aantal uitstaande aandelen per 7 maart 2019
Er zijn 6.692.920 gewone aandelen geplaatst en betaald.

6.692.920 gewone aandelen à  € 0,10 = € 669.292,–
Ieder gewoon aandeel geeft recht op 1 stem.

Per 7 maart 2019 staan 6.414.866 gewone aandelen uit. Nedap heeft op dit moment 278.054 eigen aandelen (inkoop). Deze zullen naar verwachting worden geleverd aan medewerkers ingevolge de medewerkerparticipatieplannen.

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden op donderdag 5 april 2018 om 11.00 uur in de Van Nelle Fabriek, Van Nelleweg 1, 3044 BC, Rotterdam.

Besluiten
Alle agendapunten, die ter stemming aan de aandeelhoudersvergadering zijn voorgelegd, zijn conform voorstel door de vergadering vastgesteld c.q. goedgekeurd. Per genomen besluit is het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht, het percentage dat dit aantal aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal, het aantal stemmen dat voor en tegen is uitgebracht alsmede het aantal onthoudingen is onderaan de pagina te downloaden.

Notulen
De notulen zijn vastgesteld op de door de statuten van Nedap voorgeschreven wijze en onderaan deze pagina te downloaden.

Vergaderstukken
Aandeelhouders kunnen de agenda met toelichting en het jaarverslag over 2017 – waarin opgenomen de jaarrekening  onderaan de pagina downloaden.

Inzien:
De vergaderstukken kunnen worden ingezien bij Nedap, Parallelweg 2 te Groenlo en bij ABN AMRO Bank N.V, Gustav Mahlerlaan 10 te Amsterdam.

Kosteloos verkrijgbaar:
Bovengenoemde stukken zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de vennootschap en bij ABN AMRO Bank, telefoonnummer 020-344 2000 (9.00 tot 16.00 uur), e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com.

Oproeping
Conform onze statuten is een oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders op de website gepubliceerd.

Betaalbaarstelling dividend
De betaalbaarstelling is conform onze statuten aangekondigd.