Groenlo, 15 februari 2018

Hoofdpunten financieel 2017

  • Opbrengstenstijging van 12% naar € 182,2 miljoen (2016: 163,2 miljoen) en groei recurring revenues van 22%
  • Groei bij de marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Livestock Management, Retail, Security Management en Staffing Solutions
  • Stijging bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten met 31% naar € 15,9 miljoen (2016: 12,2 miljoen)
  • Eenmalig resultaat van € 19,1 miljoen en netto-ontvangsten van € 25,3 miljoen door verkoop dochterbedrijf Nsecure. Hiervan is € 12,4 miljoen besteed aan inkoop van 4,2% van de eigen aandelen ter afdekking van participatieplannen
  • Resultaat over het boekjaar: € 28,0 miljoen (2016: 10,8 miljoen), een stijging van 160%
  • Winst per aandeel: € 4,21 (2016: 1,61); het dividend is vastgesteld op €  2,50 per aandeel (2016:  1,40  per aandeel)

Kerncijfers

Key figures in millions of euros or expressed as a percentage 2017 2018 Growth
Revenue 182.2 163.2 12%
Recurring revenues 30.9 25.4 22%
Added value as % of revenue 62% 65% -
Added value per FTE (x € 1,000) 172 164 -
Operating profit excl. one-off items 15.9 12.2 31%
Operating profit as % of revenue excl. one-off items 9% 7% -
Profit for the financial year 28.0 10.8 160%
Earnings per share (x € 1) € 4.21 € 1.61 -
Earnings per share excl. one-off items (x € 1) € 2.02 € 1.77 -
Dividend per share (x € 1) € 2.50 € 1.40 -
Return on invested capital (ROIC) 22% 19% -
Net debt/EBITDA 0.6 1.1 -
Solvency 55% 50% -
*2016 results adjusted to take Nsecure deconsolidation into account

Strategie update

In 2017 is goede voortgang geboekt met het strategisch meerjarenplan Changing Gears. Dit programma zorgt voor meer focus op de activiteiten die leiden tot versnelling van de ontwikkeling van het bedrijf. Zo leidde de herinrichting van de supply chain ertoe dat de productie- en logistieke activiteiten binnen Nedap grotendeels zijn afgebouwd. Medewerkers kunnen zich nu focussen op het ontwikkelen en vermarkten van eigen proposities.

In lijn met de strategie om te focussen op het ontwikkelen en vermarkten van eigen producten en oplossingen is dochterbedrijf Nsecure B.V. met haar systeemintegratieactiviteiten in de beveiligingsmarkt in november 2017 verkocht. Daarnaast zijn de activiteiten van dochterbedrijf Nedap Iberia S.A. gereorganiseerd. De marktgroepen Retail en Library Solutions brengen hun verkoop- en serviceactiviteiten rond hardwareproducten in Spanje grotendeels onder bij businesspartners. Nedap Iberia richt zich voortaan op de directe verkoop van de softwareoplossing !D Cloud en ondersteuning van businesspartners. De marktgroep Security Management zet haar activiteiten op de Spaanse markt ongewijzigd voort.

Eind 2017 is de marktgroep Energy Systems volgens plan opgeheven. De activiteiten zijn teruggebracht tot service- en garantiewerkzaamheden voor bestaande klanten en worden overgenomen door Nedap Smart.

De marktgroep Library Solutions heeft verder gewerkt aan meer focus in het productportfolio. Hierdoor bleven de opbrengsten achter ten opzichte van het voorgaande verslagjaar. Gezien de grote raakvlakken tussen de productportfolio’s is besloten om de activiteiten onder te brengen bij de marktgroep Retail en de marktgroep Library Solutions per 1 januari 2018 op te heffen.

Door de stijging van het bedrijfsresultaat in 2017 komt het Nedap Additioneel Participatie Plan (NAPP) voor het eerst tot betaling met een bedrag van € 0,8 miljoen. De details van dit NAPP zijn beschreven in het jaarverslag over 2017.

Financieel overzicht 2017

Verkoop Nsecure

Vanwege de verkoop is dochterbedrijf Nsecure per november 2017 met terugwerkende kracht gedeconsolideerd. Het resultaat van Nsecure tot aan de verkoopdatum was € 1,3 miljoen. Dit is – vermeerderd met de bij de verkoop gerealiseerde boekwinst van € 17,8 miljoen – in de winst- en verliesrekening verantwoord als 19,1 miljoen ‘Resultaat over het boekjaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten’. Omwille van de vergelijkbaarheid zijn in de navolgende tekst de getallen en percentages die betrekking hebben op de resultaten aangepast als ware Nsecure in 2016 geen onderdeel van Nedap.

Opbrengsten

De totale opbrengsten in 2017 bedragen € 182,2 miljoen, 12% meer dan in 2016 (163,2 miljoen). De opbrengsten uit recurring revenues (abonnementen en onderhoudscontracten) stegen met 22% naar € 30,9 miljoen (2016: 25,4 miljoen) en maken 17% van de totale opbrengsten uit (2016: 16%).

De toegevoegde waarde van € 112,7 miljoen is 62% van de opbrengsten (2016: 65%). Dit percentage is conform verwachting gedaald doordat de inkoopprijs van producten sinds de uitbesteding ook salariskosten bevat. De in 2017 gerealiseerde toegevoegde waarde is € 172.000 per fte (2016: 164.000).

Kosten en resultaat

De personeelskosten zijn met € 7,4 miljoen toegenomen naar 67,2 miljoen. Dit komt onder andere doordat het aantal medewerkers in marketing & sales en productontwikkeling is uitgebreid. Verder waren de vanwege de herinrichting van de supply chain boventallig geworden medewerkers nog een groot deel van het jaar aanwezig. Al deze medewerkers hebben de onderneming eind 2017 verlaten. De € 0,8 miljoen NAPP-kosten in 2017 zijn ook verantwoord als personeelskosten. Zowel in 2017 als in 2016 bevatten de personeelskosten eenmalige posten.

De overige bedrijfskosten stegen met € 2,2 miljoen naar 27,7 miljoen. Net als in 2016 bevatten de overige bedrijfskosten eenmalige posten.

Vanwege de herinrichting van de supply chain is de afgelopen jaren beperkt geïnvesteerd in materiële vaste activa. Daardoor dalen de afschrijvingen van materiële vaste activa over het verslagjaar 2017 met € 0,5 miljoen naar 6,9 miljoen.

De amortisatie van immateriële vaste activa is met € 0,6 miljoen gedaald naar 0,8 miljoen doordat ontwikkelingskosten de afgelopen jaren zeer beperkt zijn geactiveerd. De ontwikkelingskosten bedragen € 23,5 miljoen (2016: 20,5 miljoen). Net als in 2016 is hiervan niets geactiveerd. De ontwikkelingskosten bestaan grotendeels uit personeelskosten.

De bijzondere waardeverminderingen bedragen in 2017 € 0,3 miljoen en bestaan uit eenmalige non-cash afboekingen op activa.

Het gerapporteerde bedrijfsresultaat bedraagt € 9,9 miljoen (2016: 10,7 miljoen).

De eenmalige kosten in het bedrijfsresultaat bedragen in totaal € 6,0 miljoen. Dit betreft € 3,5 miljoen verantwoord onder personeelskosten, 2,3 miljoen bij overige kosten en 0,3 miljoen aan bijzondere waardeverminderingen activa. In de overige kosten is ook een boekwinst van € 0,7 miljoen op de verkoop van materiële vaste activa opgenomen.

De herinrichting van de supply chain leidde tot eenmalige lasten van € 3,9 miljoen, de afbouw van de marktgroep Energy Systems tot eenmalige lasten van 0,8 miljoen en de reorganisatie in Spanje tot eenmalige lasten van 0,3 miljoen. De afwikkeling van de oude pensioenregeling leidde in 2017 niet tot eenmalige resultaten.

De verkoop van Nsecure leidde tot € 1,1 miljoen aan eenmalige kosten. Het resultaat over het boekjaar 2017 van Nsecure en de gerealiseerde boekwinst bij de verkoop zijn verantwoord als € 19,1 miljoen ‘Resultaat over het boekjaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten’.

In het jaarverslag over 2017 is een gedetailleerde specificatie van de eenmalige kosten in 2017 en 2016 opgenomen.

Het bedrijfsresultaat exclusief bovengenoemde eenmalige posten is in 2017 met 31% gestegen naar € 15,9 miljoen, ofwel 9% van de opbrengsten (2016: 12,2 miljoen; 7% van de opbrengsten).

De nettofinancieringslasten bleven op hetzelfde niveau als in 2016: € 0,2 miljoen. Het winstaandeel in de geassocieerde deelneming Nedap France steeg in 2017 met € 0,3 miljoen naar 0,9 miljoen.

De totale belastingdruk over voortgezette en niet-voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 5,8% (2016: 18,3%).

Dit lage percentage is grotendeels veroorzaakt doordat de gerealiseerde boekwinst op de verkoop van Nsecure niet is belast. Exclusief deze boekwinst bedroeg de belastingdruk 17,3%.

In het kader van de innovatiebox-regeling is een nieuwe overeenkomst met de Belastingdienst afgesloten voor de periode 2017-2021. De condities zijn vergelijkbaar met die uit 2016.

Het resultaat over het boekjaar bedraagt € 28,0 miljoen (2016: 10,8 miljoen).

Financiering en kapitaalstructuur

Het balanstotaal nam in 2017 met € 2,8 miljoen toe naar 113,8 miljoen. Deze stijging is grotendeels veroorzaakt door toename van de voorraden met € 2,4 miljoen naar 31,5 miljoen, ofwel 17% van de opbrengsten (2016: 29,0 miljoen, 18% van de opbrengsten). Door de aanwezigheid van buffervoorraden tijdens de herinrichting van de supply chain zijn de voorraden als percentage van de opbrengsten nog relatief hoog.

De verkoop van Nsecure genereerde netto-ontvangsten van € 25,3 miljoen. Hiervan is € 12,4 miljoen besteed aan de inkoop van 4,2% eigen aandelen ter afdekking van participatieplannen voor medewerkers. Het restant van € 12,9 miljoen is gebruikt om kortlopende schulden af te lossen. De nettoschuld nam in 2017 af met minder dan € 12,9 miljoen (de nettoschuld verminderde met 9,2 miljoen naar 14,2 miljoen) door de toename van voorraden en betaling van eenmalige kosten voor de herinrichting van de supply chain. De nettoschuld/EBITDA was ultimo 2017 0,6 (ultimo 2016: 1,1).

Met de huisbank is in 2016 een kredietovereenkomst afgesloten met gecommitteerde faciliteiten – inclusief seizoensgebonden bedragen – van € 44 miljoen tot mei 2023. Deze faciliteiten kennen geen convenanten, hebben een flexibel aflossingsschema en houden rekening met seizoenpatronen. De totale gecommitteerde faciliteiten – exclusief seizoensgebonden bedragen – bedroegen ultimo 2017 € 41,0 miljoen (ultimo 2016: 41,1 miljoen). Hiervan is € 16,0 miljoen gebruikt.

Liquiditeit en solvabiliteit

De stand van de liquide middelen per 31 december 2017 was € 1,8 miljoen (2016: 2,3 miljoen). De solvabiliteit steeg in 2017 met 5% naar 55%.

Rendement op kapitaal

Het rendement op het kapitaal (ROIC: bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten gedeeld door het geïnvesteerd kapitaal) steeg in 2017 met 3% naar 22%.

Winst per aandeel en dividend

De winst per aandeel komt in 2017 uit op € 4,21 (2016: 1,61). Exclusief eenmalige posten is dit € 2,02 (2016: 1,77). Het dividend per aandeel over 2017 bedraagt € 2,50 (2016: 1,40).

De netto-ontvangsten uit de gerealiseerde verkoop van Nsecure zijn – naast de bovengenoemde inkoop van eigen aandelen – gebruikt om het dividend over 2017 eenmalig te verhogen. Van deze netto-ontvangsten wordt een deel ingehouden ter financiering van de tijdelijk hogere voorraden, de betaling van vertrekvergoedingen in het kader van de herinrichting van de supply chain begin 2018 en de financiering van investeringen in het pand in Groenlo.

Voor een toelichting op het financieel risicobeheer wordt verwezen naar het hoofdstuk ‘Nedap en Riskmanagement’ in het jaarverslag 2017.

Ontwikkelingen per marktgroep

Healthcare

De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals) heeft haar marktaandeel in zowel de ouderen- als de gehandicaptenzorg vergroot. Hierdoor zijn de opbrengsten in 2017 opnieuw flink toegenomen. In de geestelijke gezondheidszorg kiezen naast de Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen ook steeds meer GGZ-instellingen voor de dienstverlening van Nedap.

In de verschillende zorgsectoren neemt de vraag naar passende inzet van moderne technologie ter ondersteuning van zorgprocessen onverminderd toe. Door haar voortdurende investeringen in productontwikkeling en betrokkenheid bij de zorgmarkt beschikt Nedap over een steeds krachtigere propositie. Hierdoor neemt het marktaandeel in de verschillende zorgmarkten naar verwachting verder toe met een stijging van de opbrengsten in 2018 als gevolg.

Identification Systems

De marktgroep Identification Systems (oplossingen voor de beveiligings-, verkeers- en parkeersector) beleefde een uitstekend jaar met een goede opbrengstengroei als resultaat. Deze groei is voornamelijk gerealiseerd in Europa, het Midden-Oosten en Noord-Amerika met proposities voor voertuigidentificatie, personenidentificatie en voertuigdetectie. Het brede productportfolio van de marktgroep sluit uitstekend aan op de eisen en wensen van de verschillende markten. De komende jaren wordt de commerciële slagkracht van Identification Systems verder uitgebreid. De online marketingactiviteiten worden steeds belangrijker. Deze worden verbeterd en geïntensiveerd, onder andere door de lancering van een nieuwe website met meer interactiemogelijkheden. De marktgroep ziet de komende jaren met vertrouwen tegemoet en rekent op verdere opbrengstengroei in 2018.

Light Controls

Bij de marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie) zijn de opbrengsten gedaald ten opzichte van 2016. De voorziene groei van de markt voor uv-ballastwaterbehandeling op schepen bleef uit doordat de invoering van wetgeving die het behandelen van ballastwater wereldwijd verplicht maakt is uitgesteld. Hoewel de verwachte omzettoename bij uv-ballastwaterbehandeling niet voor 2019 plaatsvindt, voorziet de marktgroep op basis van de groeiverwachtingen voor Luxon (draadloos en cloudgebaseerd lichtmanagementsysteem) een toename van de opbrengsten in 2018.

Livestock Management

De marktgroep Livestock Management (automatisering van veehouderijprocessen op basis van individuele dieridentificatie) realiseerde in 2017 een fraaie opbrengstengroei. Sneller dan verwacht zorgden hogere melkprijzen voor herstel van de opbrengsten binnen de melkveehouderij. Door vertragingen in de bouw van stallen is een aantal grote projecten in de varkenshouderij doorgeschoven naar 2018. Ondanks de sterke toename in bestellingen bleven de opbrengsten bij de varkenshouderij hierdoor stabiel.

Gezien de orderportefeuille en commerciële kansen verwacht de marktgroep in de varkenshouderij weer opbrengstengroei te realiseren. Met de positieve vooruitzichten voor de Nedap-producten in de melkveehouderij hierbij gevoegd, voorziet ook deze marktgroep in 2018 verdere groei van de opbrengsten.

Retail

De marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) realiseerde in 2017 opnieuw een opbrengstenstijging. Met name de groei in Noord-Amerika droeg hieraan bij.

Zowel in de klassieke antiwinkeldiefstalmarkt als voor voorraadbeheersingssystemen op basis van RFID zijn er volop commerciële kansen. Met nieuwe proposities die goed aansluiten bij de wensen en eisen van de retailers rekent de marktgroep in 2018 op verdere opbrengstengroei.

Security Management

Net als in de voorgaande jaren realiseerde de marktgroep Security Management (systemen voor fysieke beveiliging) in 2017 opbrengstengroei en is marktaandeel gewonnen in de Europese markt. De strategie van de marktgroep is gericht op het geleidelijk vergroten van het marktaandeel door verdere ontwikkeling van de proposities, intensivering van de marktbewerking en verdere professionalisering van de ondersteuning van de verkoopkanalen. De verwachting is dat de Europese markt voor security management de komende jaren gestaag doorgroeit. Met haar langetermijnstrategie verwacht de marktgroep haar marktpositie stap voor stap uit te breiden met opbrengstengroei in 2018 als gevolg.

Staffing Solutions

Ook de marktgroep Staffing Solutions (gedigitaliseerde urenregistratie, planning en roostering) zag de opbrengsten stijgen. Groei op de uitzendmarkt en de toename in het aantal nieuwe PEP-klanten droegen hieraan bij. Bovendien schakelde een aantal klanten geheel over op de PEP-softwaredienst voor al hun urenregistraties, wat leidde tot verhoging van de geregistreerde uren en daarmee de opbrengsten van de marktgroep.

Door de voortdurende investeringen in functionaliteit en marktbewerking neemt de betekenis en zichtbaarheid van de oplossingen van de marktgroep in de verschillende personeelsmarkten toe. De verwachting is dat de combinatie van groei in de uitzendmarkt, toename van het aantal klanten en stijging van het aantal geregistreerde uren per klant leidt tot verdere groei in 2018.

Vooruitzichten

Nedap wil door de toepassing van slimmere technologie bijdragen aan het oplossen van de uitdagingen van vandaag en morgen. De afgelopen jaren zijn voortdurend stappen gezet om de organisatie te richten op die klantengroepen, producten, activiteiten en markten waar echt verschil gemaakt kan worden. Door onze talenten hierop in te zetten, neemt de impact in onze markten toe.

Het op- en uitbouwen van een marktpositie is een langdurig proces, dat veel vasthoudendheid en doorzettingsvermogen vraagt. Wanneer commerciële en financiële successen geboekt worden, is vaak niet te voorspellen. Door haar robuustheid kan Nedap het geduld opbrengen dat nodig is om een leidende marktpositie in te nemen. Bovendien kan iedere marktgroep putten uit de in de Nedap-organisatie rijkelijk aanwezige kennis van technologie, markten en processen als belangrijke bron van onderscheidend vermogen en concurrentiekracht.

Door voortdurend te investeren in propositieontwikkeling en commerciële slagkracht, hebben we onze posities in de verschillende markten kunnen uitbouwen en nieuwe marktposities ingenomen. De aandacht voor een solide balans en het langjarig financieringsarrangement resulteren in een stevig financieel fundament. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet en voorzien voor de langere termijn een gezonde groei. Op basis hiervan verwachten we, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat de opbrengsten in 2018 verder zullen stijgen.

Publicatie jaarverslag en algemene vergadering van aandeelhouders

Het Nedap jaarverslag over 2017 wordt op 20 februari in digitale vorm gepubliceerd (nabeurs). De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op donderdag 5 april om 11.00 uur in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.