Groenlo, 29 maart 2016

In de eerste maanden van 2016 zijn de opbrengsten van Nedap met ongeveer 3% gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. De marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Library Solutions, Retail, Security Management en Nsecure droegen aan deze groei bij. De marktgroepen Energy Systems, Light Controls en Livestock Management zagen hun opbrengsten in deze periode dalen.

De directie is positief gestemd over de ontwikkelingen in 2016, maar acht het nog te vroeg om een uitspraak te doen over de omvang van de groei in opbrengsten over geheel 2016. Dit omdat deze naast het economisch klimaat afhankelijk is van ontwikkelingen op specifieke markten en opdrachten van individuele klanten.

De herinrichting van de supply chain verloopt volgens plan. De gesprekken met mogelijke productiepartners lopen naar wens en de interne voorbereidingen vorderen goed. Naar verwachting worden tegen het eind van 2016 de eerste producten extern geproduceerd, en worden de beoogde kostprijsverlaging en balansverkorting geleidelijk zichtbaar in de loop van 2017. Op dit moment is de verwachting dat de herinrichting eind 2017 is afgerond. Aangezien de continuïteit van leveringen aan klanten voorop staat, kan het tempo van uitbesteden nog worden aangepast. Om leveringen te borgen, kan in 2016 en 2017 tijdelijk sprake zijn van hogere voorraadniveaus. Ook kunnen in deze jaren operationele kosten hoger liggen omdat de eigen productiefaciliteiten als achtervang dienen voor de productiepartners. Verder zijn non-cash afboekingen mogelijk op activa die vanwege de uitbesteding minder waard zijn. In het halfjaarbericht 2016 zal de directie een toelichting geven op de verwachte effecten van de herinrichting op de resultaten en de balans.

De activiteiten van de marktgroep Energy Systems zijn conform plan sterk teruggebracht. Een klein aantal medewerkers zorgt voor de bestaande leverings-, onderhouds- en garantieverplichtingen. De overige medewerkers zijn herplaatst bij andere marktgroepen.

Nedap heeft met huisbank ABN AMRO een nieuwe kredietovereenkomst gesloten, waardoor de looptijd van de financiering is verlengd tot mei 2023. De gecommitteerde faciliteiten hebben een totale omvang van € 44 miljoen en een flexibel aflosschema. Ook is rekening gehouden met seizoenpatronen. Er zijn geen convenanten afgesproken en de tarieven blijven ongewijzigd. In mei 2021 zullen ABN AMRO en Nedap bepalen of er aanleiding is om het tarief en volume van de financiering aan te passen. Samen met de solvabiliteit van
meer dan 40% resulteert de nieuwe kredietovereenkomst in een verdere versterking van de financiële positie van Nedap.

Het halfjaarbericht 2016 wordt donderdag 28 juli nabeurs gepubliceerd.

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders vindt plaats op donderdag 31 maart om 11.00 uur bij Nedap in Groenlo, Parallelweg 2.