Groenlo, 17 december 2014

De directie van N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek “Nedap” heeft aan het einde van dit boekjaar een aantal beslissingen genomen die de resultaten 2014 en de financiële positie van de onderneming per saldo positief beïnvloeden. De marktgroep Energy Systems wordt ingekrompen, waarvoor een eenmalige last wordt genomen in 2014. Een overeengekomen wijziging van de pensioenregeling leidt tot een eenmalige bate in 2014. Tegelijk is met de huisbank een gunstige nieuwe kredietfaciliteit afgesloten.

Aanpassing organisatie Energy Systems

Zoals gemeld in het persbericht van 13 november jl. heeft Nedap de strategische opties voor de marktgroep Energy Systems onderzocht. De marktgroep Energy Systems is de afgelopen maanden geconfronteerd met verslechterende marktomstandigheden voor haar product PowerRouter. De verwachting is dat de markt voor ‘distributed storage’ waar met de PowerRouter op wordt gericht zich ook de komende jaren minder gunstig zal ontwikkelen dan eerder verwacht. Daarom heeft de directie van Nedap besloten om de omvang van de
activiteiten van de marktgroep aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden. Dit betekent dat de organisatie en het aantal medewerkers zullen worden ingekrompen, zodat de kosten in 2015 op een structureel lager niveau zullen uitkomen dan in 2014.

Deze aanpassing gaat gepaard met éénmalige kosten ten laste van het resultaat over boekjaar 2014 van € 6,5 miljoen na belasting bestaande uit waardeverminderingen van activa en voorzieningen. Ongeveer 80% van deze éénmalige kosten heeft een non-cash karakter.

Nedap voert oriënterende gesprekken met mogelijke strategische partners voor de PowerRouter. Op dit moment is er geen zekerheid dat deze gesprekken zullen leiden tot een transactie of enige vorm van samenwerking.

Nieuwe pensioenregeling

Met instemming van de ondernemingsraad heeft de directie van Nedap besloten om de pensioenregeling, waarin een groot deel van de Nedap medewerkers (Nedap N.V. in Groenlo en Nsecure B.V. in Barendrecht) deelneemt, per 1 januari 2015 van een Defined Benefit (DB) regeling om te zetten naar een Defined Contribution (DC) regeling. De omzetting heeft een aantal non-cash gevolgen voor de jaarrekening. Hoewel de exacte gevolgen pas per 31 december 2014 kunnen worden vastgesteld, zal door het vervallen van toekomstige pensioentoezeggingen, de winst over 2014 naar verwachting met ongeveer € 10 miljoen na belasting worden verhoogd. Daarnaast zal, door actuariële resultaten, ongeveer € 3 miljoen direct ten laste van het eigen vermogen moeten worden geboekt (IFRS-regelgeving: IAS 19). Vanaf 2015 zullen de totale pensioenkosten enigszins stijgen door de huidige marktcondities voor pensioenregelingen.

Resultaat 2014

De financiële gevolgen van de aanpassing van de marktgroep Energy Systems en van de nieuwe pensioenregeling leiden per saldo, naar verwachting, tot een € 3,5 miljoen hogere winst over 2014. De directie verwacht voor 2014 een winst na belastingen van ongeveer € 12,5 miljoen (2013: € 9,8 miljoen). De totale opbrengsten zullen, conform eerder uitgesproken verwachtingen, enkele procenten hoger zijn dan in 2013 (€ 173,7 miljoen).

De hiervoor vermelde verwachtingen zijn gebaseerd op de, op het moment van schrijven van dit persbericht, bekende feiten. De aanpassing van de pensioenregeling en onvoorziene omstandigheden kunnen nog resulteren in een wezenlijke afwijking van het resultaat over 2014.

Nieuwe kredietovereenkomst

Nedap heeft een nieuwe kredietovereenkomst gesloten met huisbank ABN AMRO waardoor de looptijd van de financiering is verlengd en de rentekosten zullen dalen. De faciliteiten hebben een totale omvang van € 44 miljoen bestaande uit een Combinatie Faciliteit van € 30 miljoen en een Roll-Over Faciliteit van € 14 miljoen.

De Combinatie Faciliteit heeft geen einddatum en de Roll-Over Faciliteit heeft een looptijd van 5 jaar. Er zijn geen convenanten afgesproken, de faciliteiten hebben een flexibel aflosschema en de financiering houdt rekening met seizoenpatronen.

De jaarcijfers 2014 verschijnen 12 februari 2015 nabeurs.