Groenlo, 28 juli 2016

In het eerste halfjaar van 2016 stegen de opbrengsten van Nedap met 6% naar € 92,0 miljoen (H1 2015: 86,5 m iljoen). Exclusief Energy Systems, waarvan de activiteiten dit jaar volgens plan worden afgebouwd, bedraagt de opbrengstgroei 8%. De bedrijfswinst exclusief eenmalige posten steeg met 22% naar € 7,3 miljoen (H1 2015: 6,0 miljoen). De winst na belastingen over het eerste halfjaar van 2016 bedraagt € 5,8 miljoen, een groei van 5% (H1 2015: 5,5 miljoen). De winst per aandeel komt uit op € 0,87 (H1 2015: 0,83).

De resultaten in de eerste helft van 2015 en 2016 zijn sterk beïnvloed door eenmalige posten. Voor een nadere uitleg wordt verwezen naar de financiële paragraaf in dit bericht.

Herinrichting supply chain

De herinrichting van de supply chain van Nedap verloopt volgens plan. Er zijn raamovereenkomsten gesloten met vijf strategische leveranciers die voor Nedap gaan produceren in Centraal-Europa en Nederland. Na de uitbesteding verzorgen gespecialiseerde bedrijven met vestigingen in Nederland de logistiek. In de loop van 2016 worden de eerste producten extern geproduceerd. Het grootste volume wordt in 2017 bij de strategische leveranciers ondergebracht. Naar verwachting is de uitbesteding eind 2017 afgerond. De continuïteit van de klantleveringen staat echter voorop, waardoor het tempo van uitbesteden nog kan worden aangepast.

De opgedane inzichten bevestigen de strategische en financiële aannames die zijn gehanteerd bij de beslissing om de supply chain opnieuw in te richten. Na uitbesteding daalt de kostprijs van de producten gemiddeld met ongeveer 10%. Op basis van de huidige samenstelling en het volume van de opbrengsten resulteert deze daling in een structurele jaarlijkse kostenbesparing van minimaal € 4 miljoen. Het balanstotaal van Nedap daalt structureel met minimaal € 10 miljoen door desinvesteringen in materiële vaste activa (machines en installaties) en afbouw van voorraden. Naar verwachting kunnen de materiële vaste activa voor ten minste de boekwaarde worden verkocht. Een deel van de voorraden kan waarschijnlijk niet zonder waardeverlies afgebouwd worden, wat tot eenmalige kosten leidt. De omvang van dit waardeverlies kan tegen het eind van 2016 betrouwbaar worden ingeschat. Het netto werkkapitaal wordt door de uitbesteding verder positief beïnvloed door de met de strategische leveranciers overeengekomen betalingsvoorwaarden.

De positieve financiële effecten van de uitbesteding worden in de loop van 2017 geleidelijk gerealiseerd en zijn volledig zichtbaar in 2018.

In 2015 is € 9,2 miljoen aan kosten verantwoord voor de herinrichting van de supply chain: 7,2 miljoen als ‘Herstructureringskosten’ en 2 miljoen als non-cash ‘Bijzondere waardeverminderingen’. In de eerste helft van 2016 zorgde de uitbesteding voor eenmalige operationele kosten van € 0,4 miljoen. Ook in de tweede helft van 2016 en in 2017 zal sprake zijn van eenmalige operationele kosten. Om de leveringscontinuïteit te borgen, kan in 2016 en 2017 tijdelijk sprake zijn van hogere voorraadniveaus. De bestaande bancaire financiering biedt voldoende ruimte om tijdelijke schommelingen in kasstromen op te vangen. De afbouw van de productie- en logistieke activiteiten resulteert per saldo in een positieve kasstroom.

Afbouw Energy Systems

De geplande afbouw van de marktgroep Energy Systems verloopt naar wens. Nedap doet geen investeringen meer in de PowerRouter en heeft het aantal medewerkers van de marktgroep sterk teruggebracht. Per 1 juli zijn de commerciële activiteiten gestaakt en tegen het eind van 2016 zal de marktgroep zijn opgeheven. Nedap zal gemaakte service- en garantieafspraken uiteraard honoreren. De in 2014 en 2015 getroffen voorzieningen voor de afbouw van Energy Systems zijn adequaat. Op basis van de huidige inzichten worden geen additionele herstructureringskosten of waardeverminderingen verwacht.

Nieuwe marktgroep Staffing Solutions

De proposities PEP Flex (urenregistratie), PEP Grid (roostering) en PEP Staff (personeelsadministratie) voor de uitzendmarkt ontwikkelden zich ook in de eerste helft van 2016 positief en bieden de komende jaren goede mogelijkheden voor opbrengstgroei. Via haar – in een dienstenmodel aangeboden – oplossingen ontzorgt Staffing Solutions de intercedent, de cliëntorganisatie en de uitzendkracht. De marktgroep realiseert haar opbrengsten volledig in Nederland. Onderzoek is gaande naar de mogelijkheden voor activiteiten in België. Nu de PEP-activiteiten een gezonde omvang hebben bereikt, is besloten om deze met ingang van 1 juli 2016 los te maken van de marktgroep Healthcare en voort te zetten als zelfstandige marktgroep onder de naam ‘Staffing Solutions’.

Ontwikkelingen per marktgroep

De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals) maakte in 2016 een zeer goede start. Een groot aantal klanten in de ouderenzorg koos er in het afgelopen jaar voor om per 2016 met de oplossingen van Nedap te gaan werken. Dit leidde tot een stevige groei van de opbrengsten. De marktgroep krijgt positieve respons op haar proposities voor de geestelijke gezondheidszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg.

De marktgroep Identification Systems (producten voor het identificeren van voertuigen en personen en voor draadloze parkeersystemen) zag de opbrengsten eveneens toenemen. Door de versterking van het partnernetwerk en de voortdurende marketingaandacht hebben alle proposities groei gerealiseerd. In juni is ‘MACE’ geïntroduceerd: een nieuw platform dat het mogelijk maakt om de smartphone als toegangspas te gebruiken. Daardoor is de concurrentiekracht van het productportfolio verder toegenomen.

De marktgroep Library Solutions (RFID-systemen voor bibliotheken) is in de eerste helft van 2016 gegroeid. Het aantal partners is opnieuw uitgebreid. In lijn met de succesvolle positionering als technology provider wordt het productenportfolio verder ontwikkeld.

De opbrengsten van de marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie) zijn in het eerste halfjaar gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2015, onder meer door een grote opdracht in Noord-Amerika. De nieuwe Luxon-propositie (lichtmanagement in de vorm van softwarediensten) wordt goed ontvangen en vergroot de commerciële mogelijkheden van de marktgroep. De markt voor lichtmanagementsystemen kent een grote dynamiek met aanzienlijke mogelijkheden en onzekerheden. De marktgroep evalueert de marktmogelijkheden en concurrentiepositie regelmatig en past indien nodig haar strategie hierop aan.

De uv-proposities hebben de opbrengsten op het niveau van 2015 gehouden. De geplande afbouw van de QL- en HID-producten verloopt naar wens.

De opbrengsten van de marktgroep Livestock Management (automatisering van veehouderijprocessen op basis van individuele dieridentificatie) liggen onder het niveau van 2015. De opbrengsten in de varkenshouderij lieten een fraaie groei zien, maar konden de door de lage melkprijzen gedaalde opbrengsten in de melkveehouderij niet compenseren.

De marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) zag haar opbrengsten in de eerste helft van 2016 groeien. Het marktaandeel in Loss Prevention bij grote internationale retailers is verder gestegen. De opbrengsten in Noord-Amerika dragen – door lange verkooptrajecten – nog slechts beperkt bij aan de groei van de marktgroep. In het Verenigd Koninkrijk is een grote toonaangevende opdracht gewonnen voor Stock Management. Hierbij nemen de nieuwe softwarediensten een groot deel van het orderbedrag voor hun rekening.

Bij de marktgroep Security Management (systemen voor toegangsbeheer en beveiliging) liggen de opbrengsten boven het niveau van de afgelopen jaren. In verschillende Europese landen zijn grote opdrachten gewonnen die een goede basis voor toekomstige groei bieden.

Dochterbedrijf Nsecure (innovatieve dienstverlening op het gebied van beveiligingsoplossingen) zag de opbrengsten groeien ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015.

Financieel

De opbrengsten van Nedap groeiden over het eerste halfjaar van 2016 met 6% naar € 92,0 miljoen (H1 2015: 86,5 miljoen). Exclusief Energy Systems was deze groei 8%. De toegevoegde waarde (opbrengsten minus de voorraadmutatie en materiaalkosten) bedraagt € 63,8 miljoen: 69% van de opbrengsten (H1 2015: 60,6 miljoen; 70% van de opbrengsten).

De post ‘Uitbesteding en overige kosten’ steeg met € 2,0 miljoen naar 25,0 miljoen, met name door een hoger verkoopvolume. In deze post zijn eenmalige kosten ten behoeve van de herinrichting van de supply chain van € 0,4 miljoen verantwoord. De post ‘Salarissen en sociale lasten’ steeg met € 1,3 miljoen naar 27,3 miljoen. Deze stijging is voor 1,2 miljoen veroorzaakt door een eenmalige ontvangst in de eerste helft van 2015 van de voormalige pensioenuitvoerder bij de afwikkeling van de oude pensioenregeling. Het aantal medewerkers per 30 juni 2016 is 763: 2 meer dan op 30 juni 2015 (ultimo 2015: 765).

De afschrijvingen zijn in de eerste helft van 2016 met € 0,1 miljoen gedaald ten opzichte van 2015. In de eerste helft van 2016 is € 0,2 miljoen minder geactiveerd aan ‘Zelfvervaardigde activa’ dan in dezelfde periode van 2015. In het eerste halfjaar van 2016 zijn geen bijzondere posten verantwoord. In 2015 was sprake van € 0,6 miljoen aan ‘Herstructureringskosten’.

De bedrijfswinst exclusief eenmalige posten steeg met 22% naar € 7,3 miljoen (8,0% van de opbrengsten). Als eenmalig worden gezien de € 0,4 miljoen die in 2016 is verantwoord onder ‘Uitbesteding en overige kosten’ voor de herinrichting van de supply chain en de 1,2 miljoen die in 2015 is verantwoord onder ‘Salarissen en sociale lasten’ vanwege een eenmalige ontvangst bij de afwikkeling van de oude pensioenregeling.

De nettofinancieringslasten lagen met € 0,1 miljoen op het niveau van de eerste helft van 2015. Het winstaandeel van de deelneming Nedap France S.A.S. is met € 0,1 miljoen gedaald naar 0,2 miljoen. De belastingen in het eerste halfjaar zijn met € 1,2 miljoen gelijk aan de belastingen in dezelfde periode in 2015. De winst na belasting groeide in het eerste halfjaar van 2016 met 5% en bedroeg € 5,8 miljoen: 6,3% van de opbrengsten (2015: 5,5 miljoen; 6,4% van de opbrengsten).

De operationele kasstroom is met € 3,2 miljoen afgenomen, met name vanwege vooruitbetaalde belastingen. Aan dividend over 2015 is € 8,6 miljoen uitgekeerd. In materiële vaste activa is € 3,4 miljoen geïnvesteerd (H1 2015: 3,7 miljoen). De totale bankschuld bedroeg per 30 juni € 30,0 miljoen, ruim binnen de kredietruimte van 50,0 miljoen.

Het balanstotaal is in vergelijking met ultimo 2015 met € 6,3 miljoen gestegen naar 117,2 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging van de voorraden (€ 1,3 miljoen) en de handels- en overige vorderingen (€ 5 ,9 miljoen). Het verhoogde voorraadniveau is veroorzaakt door een hoger verkoopvolume en het aanleggen van buffervoorraden ten behoeve van de uitbesteding. Zoals eerder aangegeven, kunnen de voorraden het komende anderhalf jaar tijdelijk hoger zijn dan gebruikelijk om klanten tijdens de uitbesteding leverbetrouwbaarheid te garanderen. De handels- en overige vorderingen zijn met name gestegen door het hogere niveau van de opbrengsten. Het gemiddeld aantal debiteurendagen lag met 7,2 weken onder het niveau van 2015 (7,5 weken). De voorzieningen zijn in totaal met € 0,8 miljoen afgenomen, waarbij het kortlopende deel is toegenomen tot 3,9 miljoen. De post ‘Handelsschulden en overige te betalen posten’ is met € 1,4 miljoen gestegen door een hoger niveau van inkopen, samenhangend met de hogere voorraden. De solvabiliteit (het eigen vermogen exclusief het uit te keren dividend en exclusief minderheidsbelang gedeeld door het balanstotaal) bedraagt per 30 juni 43,1% (medio 2015: 45,6%).

Vooruitzichten

De directie is positief gestemd over de ontwikkelingen in de afgelopen maanden en verwacht – onvoorziene omstandigheden daargelaten – dat de opbrengsten in de tweede helft van 2016 zullen groeien ten opzichte van 2015. De omvang van de groei is afhankelijk van het economische klimaat, de ontwikkelingen op specifieke markten en opdrachten van individuele klanten.

Een beschrijving van de belangrijkste risico’s is opgenomen in het onderdeel Corporate Governance van het jaarverslag over 2015.

Op 10 november 2016 wordt het tussentijds verslag over het tweede halfjaar van 2016 gepubliceerd.