Groenlo, 27 juli 2017

In het eerste halfjaar van 2017 stegen de opbrengsten van Nedap met 8 % naar € 99,0 miljoen (H1 2016: 92,0 miljoen). De bedrijfswinst exclusief eenmalige posten steeg met 8% naar € 7,9 miljoen (H1 2016: 7,3 miljoen). Het resultaat bedraagt € 4,8 miljoen (H1 2016: 5,8 miljoen), een daling van 17% door eenmalige posten die samenhangen met de herinrichting van de supply chain. De winst per aandeel komt uit op € 0,72 (H1 2016: 0,87).

De marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Livestock Management, Retail, Security Management, Staffing Solutions en dochterbedrijf Nsecure droegen bij aan de gerealiseerde groei. De marktgroepen Library Solutions en Light Controls zagen hun opbrengsten dalen. De marktgroep Energy Systems – waarvan de activiteiten in 2016 conform plan zijn afgebouwd – genereerde geen opbrengsten.

Herinrichting supply chain
In lijn met de strategie om zich te concentreren op activiteiten met hoge toegevoegde waarde, heeft Nedap een transitie ingezet waarbij het grootste deel van de productie- en logistieke activiteiten wordt uitbesteed bij strategische partners. Veel Nedap-medewerkers zijn betrokken bij de herinrichting van de supply chain. Deze activiteiten bereikten de afgelopen maanden hun hoogtepunt, wat in de eerste helft van 2017 resulteert in eenmalige kosten van € 2,0 miljoen (H1 2016: 0,4 miljoen).

Inmiddels zijn de eerste productieafdelingen gesloten en is afscheid genomen van de betrokken medewerkers. Naar verwachting zullen de productieactiviteiten aan het eind van 2017 volgens plan zijn afgebouwd. Alle betrokken medewerkers zijn inmiddels aangezegd.

Om de overgang naar de productiepartners zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn buffervoorraden opgebouwd. Doordat een belangrijk deel van de huidige omzet met producten uit deze buffervoorraden is gerealiseerd en omdat de kosten van de eigen productiebedrijven in de eerste helft van 2017 nog niet waren afgebouwd, zijn de kostenvoordelen van de outsourcing nog slechts beperkt zichtbaar.

Eén van strategische de partners is geconfronteerd met operationele problemen en schaarste aan elektronicacomponenten, wat leidde tot vertragingen bij het uitleveren van orders. Om deze leveringsproblemen het hoofd te bieden, wordt de productie van de betreffende artikelen elders ondergebracht. De problemen met het uitleveren resulteerden in hoger dan voorziene eenmalige kosten ten behoeve van de uitbesteding. In de financiële paragraaf van dit bericht worden deze eenmalige kosten besproken. De leveringsproblemen zijn nog niet volledig opgelost en zorgen waarschijnlijk ook in het tweede halfjaar voor additionele kosten.

Ondanks deze uitdagingen zijn de strategische aannames die gehanteerd zijn bij de beslissing om de supply chain opnieuw in te richten onverminderd van kracht. De financiële voordelen van de uitbesteding worden, conform verwachting, volledig zichtbaar in 2018. In de tweede helft van 2017 worden deze voordelen reeds gedeeltelijk zichtbaar.

Ontwikkelingen per marktgroep
De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals) zag haar opbrengsten in de eerste helft van 2017 flink groeien. Steeds meer instellingen in de ouderenzorg zetten de softwarediensten van Nedap in voor ondersteuning van hun dagelijkse activiteiten. Ook zijn de eerste organisaties in de geestelijke gezondheidszorg en de verstandelijk gehandicaptenzorg op oplossingen van Nedap overgestapt. Hoewel de opbrengsten in deze markten nog beperkt zijn, is het groeipotentieel in deze twee markten groot.

De marktgroep Identification Systems (producten voor het identificeren van voertuigen en personen en voor draadloze parkeersystemen) wist in het eerste halfjaar een goede opbrengstengroei te realiseren. Alle proposities uit het portfolio van de marktgroep droegen hieraan bij.

De opbrengsten van de marktgroep Library Solutions (RFID-systemen voor bibliotheken) namen in de eerste helft van 2017 af. De marktgroep werkt aan de aanscherping van haar productassortiment zodat deze beter aansluit bij de marktkansen.

De opbrengsten van de marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie) zijn in het eerste halfjaar gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2016, met name door de vanaf 2016 ingezette afbouw van QL- en HID-producten. Met de Luxon-propositie (lichtmanagement in de vorm van softwarediensten) wordt gestaag progressie geboekt in Noord-Amerika en Europa. De in mei jl. geïntroduceerde Luxon IoT-node is een belangrijke doorbraak in de verlichtingsmarkt. Deze oplossing zorgt ervoor dat de aantrekkelijkheid van ‘connected lighting’ sterk toeneemt. De opbrengsten van de uv-proposities bleven stabiel. Door onduidelijkheid over de uitvoering van nieuwe wetgeving blijft de verwachte groei bij ballastwaterbehandeling nog uit.

De opbrengsten van de marktgroep Livestock Management (automatisering van veehouderijprocessen op basis van individuele dieridentificatie) zijn ten opzichte van 2016 gegroeid. De gestegen melkprijzen en versterking van de concurrentiepositie van de marktgroep hebben geleid tot een stijging van de opbrengsten in de melkveehouderij. De opbrengsten in de varkenshouderij liggen op het niveau van het sterke eerste halfjaar van 2016.

De marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) laat eveneens opbrengstengroei zien. Na succesvolle implementaties bij een aantal retailers neemt de interesse in de oplossingen van de marktgroep voor voorraadbeheer sterk toe. Ook beginnen de opbrengsten in Noord-Amerika bij te dragen aan de groei van de marktgroep.

De marktgroep Security Management (systemen voor toegangsbeheer en beveiliging) profiteert van de opdrachten die de afgelopen jaren zijn gewonnen bij grote klanten in Europa. Hierdoor liggen de opbrengsten boven het niveau van 2016.

Ook de marktgroep Staffing Solutions (gedigitaliseerde werkroosters en urenregistraties) realiseerde opbrengstengroei. In mei jl. is een geheel vernieuwde versie van het belangrijke softwaresysteem PEP Flex geïntroduceerd. Hiermee is de gebruiksvriendelijkheid van deze oplossing voor uitzendbureaus en bedrijven die flexkrachten inzetten verder vergroot en de functionaliteit versterkt.

De activiteiten van de marktgroep Energy Systems zijn in 2016 afgebouwd en genereren geen opbrengsten meer. Een klein aantal medewerkers richt zich op het nakomen van garantie- en serviceverplichtingen.

Dochterbedrijf Nsecure (innovatieve dienstverlening op het gebied van beveiligingsoplossingen) zag de opbrengsten groeien ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016.

Financieel
In het jaarverslag 2016 is een nieuwe indeling van de winst- en verliesrekening gepresenteerd. Deze indeling is ook in dit halfjaarverslag gehanteerd. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn aangepast aan de nieuwe definities.

De opbrengsten van Nedap groeiden over het eerste halfjaar van 2017 met 8% naar € 99,0 miljoen (H1 2016: 92,0 miljoen).

De toegevoegde waarde (opbrengsten minus materiaalkosten, uitbesteed werk en de voorraadmutatie) bedraagt € 61,3 miljoen: 62 % van de opbrengsten (H1 2016: 58,2 miljoen; 63 % van de opbrengsten). De procentuele daling is met name veroorzaakt door € 1,1 miljoen aan verliezen bij de Nedap-productiebedrijven door een volumedaling als gevolg van de herinrichting van de supply chain.

De personeelskosten stegen met € 3,1 miljoen naar 36,6 miljoen. De belangrijkste reden is uitbreiding van het aantal software developers en verkopers. Daarnaast is in deze post een bedrag van € 0,5 miljoen inbegrepen als eenmalige kosten voor de herinrichting van de supply chain. Het aantal medewerkers per 30 juni 2017 is 775: 12 meer dan op 30 juni 2016 (ultimo 2016: 775).

De overige bedrijfskosten stegen met € 1,6 miljoen naar 14,7 miljoen, met name door hogere marketing- en verkoopkosten. Tevens is in deze post een bedrag van € 0,4 miljoen inbegrepen als eenmalige kosten voor de herinrichting van de supply chain.

De afschrijvingen daalden in de eerste helft van 2017 met € 0,2 miljoen ten opzichte van 2016. De amortisatie daalde met € 0,3 miljoen.

Per saldo leidde de herinrichting van de supply chain in de eerste zes maanden van 2017 tot eenmalige kosten van € 2,0 miljoen (H1 2016: 0,4 miljoen). Het bedrijfsresultaat exclusief deze eenmalige kosten bedraagt € 7,9 miljoen; dit is 8 % van de opbrengsten (2016: 7,3 miljoen, 8% van de opbrengsten). Inclusief de eenmalige posten is het bedrijfsresultaat € 5,9 miljoen; 6 % van de opbrengsten (H1 2016: 7,0 miljoen; 8% van de opbrengsten).

De nettofinancieringslasten liggen met € 0,1 miljoen op het niveau van de eerste helft van 2016. Het winstaandeel van de deelneming Nedap France S.A.S. daalde met € 0,1 miljoen naar 0,1 miljoen. De belastingen in het eerste halfjaar kwamen uit op € 1,1 miljoen (2016: 1,2 miljoen).

Het resultaat daalde in het eerste halfjaar van 2017 met 17% en bedraagt € 4,8 miljoen; dit is 5 % van de opbrengsten (2016: 5 ,8 m iljoen; 6% van de opbrengsten).

Op de balans is een post ‘activa gehouden voor verkoop’ opgenomen voor € 0,2 miljoen. Dit betreft de activa van dochterbedrijf Inventi B.V. die de komende maanden verkocht zullen worden in het kader van de herinrichting van de supply chain.

Het balanstotaal is in vergelijking met ultimo 2016 met € 8,9 miljoen gestegen naar 125,5 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een stijging van de handels- en overige vorderingen met € 7,2 miljoen als gevolg van de goede verkopen in juni.

Zoals eerder gemeld, wordt momenteel bewust een hoog voorraadniveau aangehouden ten behoeve van de herinrichting van de supply chain.
De kortlopende voorzieningen zijn met € 3,2 miljoen afgenomen, met name door de aanzeggingen van medewerkers die boventallig zijn door de herinrichting van de supply chain. De hieruit voortvloeiende verplichtingen zijn opgenomen onder ‘handelsschulden en overige te betalen posten’.

Het opgenomen rekening courant bij banken is met € 10,4 miljoen gestegen ten opzichte van eind 2016, met name door het betaalde dividend van 9,4 miljoen. De totale bankschuld bedraagt per 30 juni € 36,5 miljoen, ruim binnen de kredietruimte van 47,7 miljoen. De solvabiliteit (het eigen vermogen gedeeld door het balanstotaal) bedraagt 41% (30 juni 2016: 43 %).

Vooruitzichten
De directie is positief gestemd over de ontwikkelingen in de afgelopen maanden en verwacht – onvoorziene omstandigheden daargelaten – dat de opbrengsten in de tweede helft van 2017 zullen groeien ten opzichte van 2016. De omvang van de groei is afhankelijk van het economische klimaat, de ontwikkelingen op specifieke markten en opdrachten van individuele klanten. Het resultaat in het tweede halfjaar wordt naast deze factoren beïnvloed door de voortgang en effecten van de herinrichting van de supply chain.

Een beschrijving van de belangrijkste risico’s is opgenomen in het onderdeel ‘Corporate Governance’ van het jaarverslag over 2016.

Op 16 november 2017 wordt het tussentijds verslag over het tweede halfjaar van 2017 gepubliceerd.