Groenlo, 10 november 2016

De opbrengsten van Nedap over 2016 groeien naar verwachting met ongeveer 3% (opbrengsten 2015: € 180,9 miljoen). Exclusief de marktgroep Energy Systems, waarvan de activiteiten dit jaar conform plan worden afgebouwd, bedraagt de opbrengstengroei over 2016 ongeveer 5%. De winst voor belastingen exclusief eenmalige posten stijgt naar verwachting met 20-25% ten opzichte van de in 2015 gerealiseerde € 11,2 miljoen.

Voor de marktgroepen Healthcare, Identification Systems, Library Solutions, Security Management en Staffing Solutions wordt een opbrengstengroei verwacht in 2016. De opbrengstengroei in het tweede halfjaar wordt gedrukt door de geplande afbouw van activiteiten bij Energy Systems en Light Controls. De marktgroep Livestock Management heeft last van de lage melkprijs, die langer aanhoudt dan verwacht. Zoals eerder gemeld, worden de resultaten van 2016 sterk beïnvloed door eenmalige posten die gepaard gaan met de herinrichting van de supply chain. Deze posten bedragen naar verwachting € 4-5 miljoen.

Herinrichting supply chain verloopt volgens plan

De afbouw van de productie- en logistieke activiteiten ligt op schema. Dit betekent dat de geselecteerde strategische leveranciers voor het eind van 2016 de eerste producten gaan leveren en dat in de eerste helft van 2017 de vervaardiging van een groot aantal producten wordt uitbesteed. Dochterbedrijf Inventi wordt naar verwachting eind 2017 gesloten. Naast eenmalige operationele kosten zorgt de herinrichting van de supply chain voor waardeverlies bij een deel van de voorraden. De eenmalige operationele kosten bedragen naar verwachting ongeveer € 1,0 miljoen en het waardeverlies – in de vorm van een non-cash afboeking op de boekwaarde – € 2-4 miljoen. Verder is besloten om dochterbedrijf Nedap Iberia te reorganiseren en in het wereldwijde verkoop- en logistieke model van de marktgroepen te integreren. Dit leidt in 2016 tot additionele eenmalige kosten van ongeveer € 0,5 miljoen. Hiertoe heeft Nedap N.V. de 10% van de aandelen in Nedap Iberia verworven die zij nog niet in haar bezit had. Wat de omvang en het tijdspad van de positieve financiële effecten van de uitbesteding betreft, zijn de in het halfjaarbericht van 28 juli jl. gecommuniceerde verwachtingen onveranderd van toepassing.

Afbouw Energy Systems op schema

De afbouw van de marktgroep Energy Systems verloopt naar wens. Sinds de zomerperiode worden geen PowerRouters meer verkocht en is het aantal medewerkers verder verminderd. De resterende medewerkers richten zich op service- en garantiewerkzaamheden.

Ontwikkelingen per marktgroep

De marktgroep Healthcare (automatisering van administratieve werkzaamheden van zorgprofessionals) zet haar groei in 2016 voort. Het marktaandeel in de ouderenzorg neemt verder toe. Ook heeft de marktgroep goede progressie gemaakt in zowel de geestelijke gezondheidszorg als de verstandelijke gehandicaptenzorg.

De marktgroep Identification Systems (oplossingen voor de beveiligings-, verkeers- en parkeersector) ziet groei in opbrengsten bij al haar proposities. De komende jaren ligt de nadruk op het creëren van een schaalbare organisatie en op focus op de meest aantrekkelijke producten.

Ook in 2016 slaagt de marktgroep Library Solutions (RFID-systemen voor bibliotheken) erin om de opbrengsten te vergroten met haar assortiment technologische kerncomponenten voor ‘slimme’ bibliotheken.

De opbrengsten van de marktgroep Light Controls (vermogenselektronica en besturingssystemen voor de verlichtingsindustrie) dalen in 2016. Het in 2015 genomen besluit om de QL- en HID-activiteiten af te bouwen leidt conform verwachting tot fors lagere opbrengsten uit deze activiteiten in het tweede halfjaar. In 2017 zullen de opbrengsten uit QL en HID nagenoeg nihil zijn. Goed nieuws is dat de International Maritime Organization recent het Ballastwaterverdrag ratificeerde. Daardoor dienen schepen per september 2017 te voldoen aan nieuwe regelgeving. Waar het uitstellen van orders in 2016 tot een daling van de opbrengsten uit uv-producten leidde, bieden de benodigde investeringen in behandelsystemen voor ballastwater voor de middellange termijn goede groeimogelijkheden voor de marktgroep. De Luxon-softwarepropositie ontwikkelt zich commercieel goed. Gezien de dynamiek op de markt voor ‘connected lighting’ blijft de marktgroep haar marktmogelijkheden en concurrentiepositie regelmatig evalueren en waar nodig aanpassen.

De opbrengsten van de marktgroep Livestock Management (automatisering van veehouderijprocessen op basis van individuele dieridentificatie) komen uit rond het niveau van 2015. Door de langdurig lage melkprijs zijn de opbrengsten uit de verkoop aan melkveehouders gedaald, terwijl de afzet aan varkenshouderijen in 2016 een goede opbrengstengroei vertoont.

De opbrengsten van de marktgroep Retail (beveiligings-, beheers- en informatiesystemen voor de detailhandel) komen eveneens rond het niveau van 2015 uit, wat te wijten is aan de beperkte investeringsbereidheid in de sector. De activiteiten op de Noord-Amerikaanse markt beginnen bij te dragen aan de opbrengsten. Verder heeft de marktgroep met haar op RFID-technologie gebaseerde !D Cloud®voorraadbeheersystemen een aansprekende en commercieel belangrijke opdracht gewonnen bij de Engelse retailer River Island.

De marktgroep Security Management (systemen voor toegangscontrole, registratie, betaling, brand- en inbraakmelding, observatie, beheer van lockers en biometrie) realiseert in 2016 verdere opbrengstengroei. De beslissing van het Ministerie van Defensie om bij al haar locaties te standaardiseren op het AEOS security management-platform vormt een mooi bewijs van het concurrerend vermogen van de marktgroep.

De marktgroep Staffing Solutions (gedigitaliseerde urenregistratie, planning en roostering) ziet de opbrengsten in 2016 groeien. De PEP®-propositie wordt de komende jaren verbreed zodat intercedenten bij uitzendorganisaties steeds meer administratieve werkzaamheden uit handen kan worden genomen.

Dochterbedrijf Nsecure (innovatieve dienstverlening op het gebied van beveiliging) verwacht dat de opbrengsten in 2016 rond het niveau van 2015 liggen. De security-markt kenmerkt zich door lange beslissingstrajecten en toenemende concurrentie. Door het ontwikkelen van innovatieve softwareoplossingen en services wil Nsecure voorop blijven lopen in deze markt.

Vooruitzichten

De bovenstaande verwachtingen voor 2016 zijn gebaseerd op de op het moment van schrijven van dit persbericht bekende feiten. Door ontwikkelingen in het economische klimaat, ontwikkelingen op specifieke markten en opdrachten van individuele klanten kunnen in de laatste maanden van dit jaar nog wezenlijke afwijkingen optreden.
De jaarcijfers over 2016 worden donderdag 16 februari 2017 (nabeurs) gepubliceerd.