Privacy statement, Cookies & Disclaimer
Versie: augustus 2022

A. Privacy statement

Nedap respecteert de privacy van mensen. Dit betekent dat Nedap zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens en deze op een transparante en professionele wijze behandelt. 

In dit Privacy Statement informeert Nedap u over de wijze waarop Nedap uw persoonsgegevens verwerkt en wat uw rechten zijn. Het Privacy Statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die via de website en in het kader van de dienstverlening aan Nedap worden verstrekt. De persoonsgegevens worden uitsluitend voor de doeleinden gebruikt die hieronder worden beschreven of zoals anderszins aangegeven op het moment van verzamelen.

Voor zover voor het gebruik van de diensten van Nedap een aparte (verwerkers)overeenkomst is of wordt afgesloten, gaan de bepalingen uit de overeenkomst en bijbehorende verwerkersovereenkomst inzake persoonsgegevens voor op de bepalingen van dit Privacy Statement.

De juridische basis voor het verzamelen, gebruiken en verwerken van de gegevens is ter uitvoering van het contract, ter uitvoering van wettelijke verplichtingen, omdat u hiervoor toestemming hebt gegeven of omdat dit op basis van Nedap’s gerechtvaardigd belang noodzakelijk is.

1. Begrippen

Hieronder worden enkele definities gegeven van veel gebruikte termen in dit statement:

  • Nedap: Nedap N.V., gevestigd aan de Parallelweg 2, 7141 DC Groenlo, Nederland;
  • Persoonsgegeven: elk gegeven over een natuurlijke persoon of gegeven dat herleidbaar is tot een bepaalde persoon zoals voornaam, achternaam, geboortedatum, IP-adres, locatiegegevens of adres;
  • Verwerken van persoonsgegevens: elke handeling met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens, bijvoorbeeld verzamelen, vastleggen, verstrekken en vernietigen of archiveren;
  • Cookies: zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw apparatuur (bijvoorbeeld uw computer) achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Google Chrome) om deze cookies op uw apparatuur op te slaan;
  • IP-adres: is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op internet. Dit kan betekenen dat het IP-adres in bepaalde gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Het IP-adres is essentieel om de pagina’s via internet naar de juiste computer te sturen.

2. Apps en software oplossingen

Nedap ontwikkelt verschillende apps en software oplossingen. Specifieke (privacy) gerelateerde informatie hierover vindt u hier: ‘Privacy Overzicht Apps en Software Oplossingen Nedap N.V.’.

3. Verwerkingen

Communicatie
Wanneer u een e-mail, het contactformulier op de websites of andere berichten naar Nedap verzendt of wanneer u bepaalde content download of opvraagt van haar website of middels andere door Nedap gebruikte media kanalen, is het mogelijk dat die berichten en/of persoonsgegevens bewaard worden. Soms wordt naar uw persoonlijke gegevens, die voor de desbetreffende situatie relevant zijn, gevraagd. Dit maakt het mogelijk om uw vragen te verwerken, uw verzoeken te beantwoorden of de response van een bepaalde campagne te evalueren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Als u technische support vragen stelt is het mogelijk dat deze verwerkt worden in een service-ticket systeem.

Solliciteren/kennis maken
Via de website van Nedap kunt u bij Nedap solliciteren op openstaande internships en vacatures. Ook kunt u via de website solliciteren door een open sollicitatie te versturen. Ten slotte kunt u via de website kennis maken met medewerkers ter oriëntatie. Hiervoor verwerkt Nedap de door u verstrekte gegevens. Deze gegevens worden bewaard conform geldende wet- en regelgeving.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Nedap geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren, u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, Nedap hier een gerechtvaardigd belang bij heeft of hiertoe een verplichting bestaat op basis van wet- of regelgeving.

Het kan voorkomen dat Nedap uw persoonsgegevens deelt met een partij die gevestigd is buiten de Europese Economische Ruimte. Nedap doet dit alleen als dat land een passend beschermingsniveau waarborgt voor de persoonsgegevens.

5. Bewaartermijnen

Nedap bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of verwerkt.

6. Rechten gebruiker

Uw rechten
U heeft de mogelijkheid gebruik te maken van uw rechten zoals onder meer inzage, correctie, beperking, bezwaar, gegevenswissingen en het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Nedap behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan het inwilligen van uw verzoek u te identificeren ten kantore door middel van een geldig identiteitsbewijs.

Indien u vragen heeft ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u die richten aan Nedap’s privacy officer door een email te sturen naar privacy@nedap.com.

Geen vergoeding
Tenzij uw verzoek tot het uitoefenen van een van uw rechten excessief, niet gemotiveerd of onredelijk is, zal Nedap geen kosten in rekening brengen. Indien u een klacht indient bij de relevante autoriteit, komen de daarmee gepaard gaande (juridische) kosten voor uw rekening.

Tijdsperiode om antwoord te geven
Nedap zal trachten om een legitiem verzoek binnen een redelijke termijn, zijnde 1 maand na ontvangst van het verzoek, te beantwoorden. Indien uw vraag complex is of door u verschillende verzoeken of vragen tegelijkertijd zijn gesteld, dan kan het langer duren voordat u een antwoord krijgt. In een dergelijk geval zal Nedap u informeren en u regelmatig op de hoogte brengen van de voortgang.

7. Beveiliging

Om inzage van uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen, heeft Nedap verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of wijziging en onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en verlies. Voor meer detail, verwijzen wij u graag naar het volgende document: ‘Normen en Standaarden Gegevensverwerking Nedap N.V.’.

Nedap heeft een procedure geïmplementeerd die beschrijft wat te doen bij een inbreuk met persoonsgegevens en wanneer Nedap wettelijk verplicht is de AP en eventueel u te informeren.

Functioneren van deze website
Nedap garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Nedap is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten op Nedap’s websites.

8. Algemene voorwaarden

Voor eventuele diensten kunnen de algemene voorwaarden van Nedap van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn te vinden op: http://www.nedap.com/nl/algemene-voorwaarden.

9. Wijzigingen

Nedap past de inhoud van dit document op regelmatige tijdstippen aan en adviseert u regelmatige dit document te raadplegen. Wanneer veranderingen aangebracht worden, wordt de hierboven vermelde datum van herziening aangepast, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening.

10. Contact informatie

Mocht u na het lezen van dit document nog vragen hebben over de bescherming van uw persoonsgegevens, neem dan contact op met de privacy officer van Nedap via e-mail: privacy@nedap.com.

B.             Cookies

Op de websites worden verschillende soorten cookies gebruikt. Mocht u niet akkoord willen gaat met het plaatsen van cookies, dan kunt u het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U wordt erop gewezen dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Nedap maakt gebruik de volgende soorten cookies voor de volgende doeleinden:

Functionele cookies
Nedap gebruikt functionele cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken (bijvoorbeeld het onthouden van informatie over verschillende webpagina’s) en om bepaalde gebruikersinstellingen of – voorkeuren te bewaren, zodat uw gebruik van de websites van Nedap kan worden geoptimaliseerd. Deze cookies zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren.

Social Media cookies
Nedap geeft u de mogelijkheid om de informatie aanwezig op de door Nedap ter beschikking gestelde websites te delen via social media. Daarvoor kunt u gebruikmaken van de social media buttons (dit zijn onder andere Facebook, LinkedIn en Twitter). Voor dergelijke social media websites geldt dat een social media cookie pas wordt geplaatst op het moment dat u op de social media button klikt. Voor de cookies die daarna door de social media partijen worden geplaatst en de mogelijke informatie die zij verzamelen, wordt u verwezen naar de informatie en/of privacy verklaringen beschikbaar op de website van de betreffende social media website. Nedap is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of toepassing van deze websites of de verwerking van persoonlijke gegevens van een dergelijke social media website.

Analytische cookies
Gegevens met betrekking tot uw bezoekgedrag worden mogelijk door Nedap gebruikt ten behoeve van verdere optimalisering van en communicatie over Nedap producten en diensten. Uiteraard gebeurt dit enkel op een behoorlijke en zorgvuldige wijze in overeenstemming met de toepasselijke wet.

Google Analytics
Nedap maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Nedap en Google hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten zoals die is voorgeschreven door de Autoriteit Persoonsgegevens. Google Analytics maakt gebruik van cookies die analyseren hoe bezoekers/gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres, waarbij het laatste octet gemaskeerd is) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Nadere informatie vindt u via de volgende link: http://www.google.com/policies/privacy/partners.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of – indien van toepassing – derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt of gebruiken voor andere Google diensten (gegevensdeling staat uit).

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven en/of zoals die zullen luiden indien de voorwaarden door Google worden aangepast.

Cookies van derden
Nedap kan gebruik maken van cookies van derden voor advertentiedoeleinden of marketing communicatie. Andere adverteerders gebruiken cookies om de effectiviteit van de advertenties te meten en om de inhoud van de advertentie personaliseren. Informatie die mogelijkerwijs door deze adverteerders verzameld wordt, kan geolocatie- of contactgegevens bevatten. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.

C.            Disclaimer website

1. Algemeen

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van deze voorwaarden, deze begrijpt, daarmee in stemt en daaraan gebonden is. Nedap sluit alle aansprakelijkheden uit ten aanzien van het gebruik van de Nedap’s websites, de geplaatste cookies of voor handelingen van derden die persoonlijke gegevens verwerken zonder instructie van Nedap.

2. Informatie op deze website

Nedap besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en het up-to-date houden van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Nedap sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie en behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie en/of condities op de website te wijzigen.

3. Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Nedap aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

4. Virussen

Nedap garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen, troyan horses of vergelijkbare schadelijke componenten.