Nederland, Groenlo, 2 april 2020, 17:45 uur

• Omzet eerste kwartaal 2020 9% hoger dan vergelijkbare periode 2019
• In verband met COVID-19 zijn passende maatregelen ingevoerd
• Omzetverwachting voor geheel 2020 ingetrokken
• Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op donderdag 25 juni 2020
• Besluit winstbestemming en dividend 2019 ingetrokken

Omzet eerste kwartaal
De omzet van Nedap is in het eerste kwartaal van 2020 met 9% gegroeid ten opzichte van de overeenkomstige periode in 2019. De marktgroepen Healthcare, Livestock Management en Retail hebben een groei van de omzet weten te realiseren. Bij de marktgroep Security Management is de omzet stabiel gebleven. De marktgroepen Identification Systems en Light Controls zagen hun omzet dalen ten opzichte van een goed eerste kwartaal 2019. Bij de marktgroep Staffing Solutions is de omzet gedaald in lijn met de verslechterde marktomstandigheden in de uitzendbranche.

Hoewel het jaar 2020 voor Nedap goed van start is gegaan, beginnen de gevolgen van COVID-19 binnen de onderneming steeds merkbaarder te worden.

Aanpak uitbraak COVID-19
De afgelopen weken heeft de uitbraak van COVID-19 een grote impact gehad op de dagelijkse bedrijfsvoering van Nedap N.V. Na eerdere maatregelen op de kantoren in Shanghai en Hong Kong zijn deze nu wereldwijd binnen de onderneming doorgevoerd.

Om de COVID-19 crisis het hoofd te bieden kent Nedap drie prioriteiten. De eerste prioriteit is de gezondheid en het welzijn van de Nedap-medewerkers. Het overgrote deel van de medewerkers werkt nu vanuit huis. Voor de medewerkers werkzaam in productie en logistiek zijn aangescherpte beschermende maatregelen ingevoerd om besmettingsrisico’s te minimaliseren.

De tweede prioriteit is de dienstverlening van Nedap naar haar klanten. Deze zijn bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden in belangrijke mate afhankelijk van de producten en diensten van Nedap. De support teams van de marktgroepen zijn operationeel en er is nauw contact met klanten. De Nedap softwarediensten zijn volledig beschikbaar en ook de uitlevering van bestelde producten verloopt, op dit moment, vrijwel geheel volgens planning.

De derde prioriteit is de continuïteit van het bedrijf. Deze is in belangrijke mate afhankelijk van de financiële soliditeit van de onderneming. De in- en uitgaande kasstromen worden dan ook nauwgezet gevolgd. Er wordt extra aandacht besteed aan debiteuren en uitgaven worden zoveel mogelijk geminimaliseerd. Door de omstandigheden vergt de aansturing van de supply chain meer inspanning dan gebruikelijk. Er wordt hard gewerkt aan het zoveel mogelijk uitleveren van orders. Tegelijkertijd bestaat de kans dat door aangescherpte lokale maatregelen klantleveringen worden vertraagd of niet langer mogelijk zijn. In dat geval zal direct de aanvoer van producten worden verminderd om ongewenste voorraden te voorkomen.

De medewerkers zijn en blijven van groot belang voor het korte en lange termijn succes van Nedap. Daarom worden aanpassingen in de bezetting dan ook niet voorzien.

De onderneming beschikt op dit moment, mede door de verkoop van Nedap France, over een goede kaspositie en ruime kredietfaciliteiten. In combinatie met aangekondigde overheidsmaatregelen, borgt dit naar verwachting de continuïteit van de onderneming.

Vooruitzichten
De uitbraak van COVID-19 heeft een grote impact op de wereldwijde economie en breidt zich op dit moment nog steeds verder uit. Dit zal ook negatieve gevolgen hebben voor de omzet en het resultaat van Nedap. Op dit moment is het moeilijk om een betrouwbare schatting te maken van de gevolgen voor de omzetontwikkeling van de individuele marktgroepen.

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de omzet bij de marktgroep Retail, in het bijzonder bij fashion-retailers, in belangrijke mate zal worden geraakt. Bij de marktgroep Staffing Solutions neemt, met uitzondering van een beperkt aantal bedrijfstakken zoals supermarkten en distributie, het aantal gewerkte uren door uitzendkrachten scherp af. Dit leidt tot omzetdaling bij de marktgroep.

De omzetontwikkeling van de marktgroepen Identification Systems, Light Controls en Security Management hangt samen met de omstandigheden in de bouw- en installatiesector. Hoewel ontwikkelingen in deze sector per land verschillen, wordt ook voor deze marktgroepen een geleidelijke verslechtering van de marktcondities voorzien met een daling van de omzet in 2020 bij deze marktgroepen tot gevolg.

Vooralsnog blijven de marktomstandigheden voor de marktgroep Livestock Management goed. Wel wordt in een toenemend aantal landen het steeds lastiger om projecten te installeren. Dit zal een dempend effect hebben op de omzetontwikkeling. Ook de marktgroep Healthcare heeft te maken met snel veranderde prioriteiten in de zorgmarkt. Dit heeft mede tot gevolg dat een aantal implementatietrajecten vertraging oploopt hetgeen zal resulteren in omzetgroeivertraging bij de marktgroep Healthcare.

In het persbericht Jaarcijfers 2019 van 20 februari 2020 werd voor het boekjaar 2020 nog een groei van de omzet van Nedap voorzien. Gezien de uitbraak van COVID-19 en het negatief effect hiervan op de wereldwijde economische omstandigheden wordt de omzetverwachting van Nedap voor 2020 ingetrokken. Een uitspraak over de omzetverwachting over 2020 kan pas worden gedaan op het moment dat er meer inzicht is over de duur en de impact van de crisis.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders
De voor 9 april a.s. geplande Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt verschoven naar donderdag 25 juni om 11:00 uur. Deze zal plaatsvinden in Hotel nhow Amsterdam RAI, Europaboulevard 2b, 1078 RV, Amsterdam. De oproep daartoe zal volgens de daarvoor geldende regels worden gedaan.

Dividend
Op dit moment is het niet mogelijk de duur en de effecten van de COVID-19 crisis in te schatten. Om in deze uitdagende en volatiele omstandigheden de continuïteit van de onderneming te borgen is toegang tot voldoende liquide middelen essentieel. Daarom vinden de directie en de raad van commissarissen van Nedap N.V. op dit moment het meest prudent om haar oorspronkelijke besluit ten aanzien van de bestemming van de winst over het boekjaar 2019 en daarmee het uit te keren dividend in te trekken. Wanneer gedurende het jaar meer zicht is op de ontwikkelingen van de onderneming en indien de financiële resultaten dit toelaten, wordt een interim-dividend overwogen.

Download het volledige persbericht hier.